FIȘA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE 'GEORGE EMIL PALADE' DIN TÎRGU MUREȘ
1.2 Facultatea ORVOSI KAR
1.3 Departamentul M1 MORFOLOGIAI TUDOMÁNYOK
1.4 Domeniul de studii EGÉSZSÉGÜGY
1.5 Ciclul de studii LICENSZ
1.6 Programul de studii ORVOSI

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Anatómia és embriológia (1) LM
2.2 Titularul activităților de curs S4, S5 Dr. Pávai Zoltán egyetemi tanár, Dr. Szanto Annamaria
2.3 Titularul activităților de lp Prof dr. Enciulescu Constantin , Conf. dr. Pap Zsuzsanna, Șef lucr. Dr. Andrei Sorin, Dr Nicolescu Cosmin, Dr. Moraru Liviu, Dr. Suciu Bogdan, Dr. Tudor Adrian, dr. Mureșan Mircea, Dr. Halmaciu Ioana, Asistenți Dr. Șipoș Remus, Dr. Coțovanu Adrian, Dr. Csiki Gabor, Dr. Serac Gabriel, Dr. Ivanescu Adrian, Dr. Nagy Bota Monica si Dr. Szanto Annamaria și doctoranzi Raduly Gergo
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare vizsga 2.7 Regimul disciplinei OBL

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 8 3.2 din care curs 2 3.3 laborator (lp) 6
3.4 Total ore din planul de învățământ 112 3.5 din care curs 28 3.6 laborator (lp) 84
Distribuția fondului de timp/săpt
ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 100
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 46
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutorial 28
Examinări 4
Alte activități
3.7 Total ore de studiu individual / săpt
3.8 Total ore pe semestru 290
3.9 Număr de credite 8

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Középiskolai biológia ismeretek
4.2 de competențe

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului Előadóterem, videovetítő, fali ábrák, tábla, kréta
5.2 de desfășurare a laboratorului Boncterem, anatómia múzeum, készítmények, preparátumok

6. Competențe specifice acumulate
Competențe profesionale Az emberi test morfológiájának és működésének leírása és értelmezése. Ezek beillesztése olyan helyzetekbe/elméletekbe amelyeken révén a diák munkahipotéziseket áll1that fel, illetve megfelelően értelmezi a különböző jeleket, tüneteket és paraklinikai elváltozásokat a morfológiai és klinikai diagnosis felállításához. Felhasználja ezeket új, álltalános és egyedi orvosi szakmai képesítések fejlesztéséhez
Competențe transversale Olyan képességek kialakítása amelyek lehetővé teszik az elvégzendő cél/feladat felismerését, a rendelkezésre álló források azonosítását, a végrehajtáshoz szükséges feltételek jelenlétét, a feladat fázisainak és a végrehajtáshoz szükséges időnek a beosztását, a fennáló határidők és a tévedési/veszélyforrások azonosítását. Minimális követelményként: projektek ellenőrzés melletti végrehajtása, a szakmának megfelelő specifikus feladatok ellátása erdekében.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Az emberi testre ( fej, nyak, törzs, végtagok ) vonatkozó morfológiai alapismeretek elsajátítása
7.2 Obiectivele specifice Az emberi test háromdimenziós, térbeli képének kialakítása, egészében és részeiben. A végtagok leíró és tájanatómiájának alapvető megismerése. A szervezet fejlődésének dinamikus megismerése, amely felhasználható a prenatális diagnosztikában, és amely képet alkot a fejlődési rendellenességek kialakuásáról. A szakmához szükséges jártasságok és műfogások elsajátítása.

8. Conținuturi
Nr. crt. 8.1 Curs Metode de predare Nr. ore Observații Corelare cu ICS
Semestrul I
1. 1. Bevezető előadás. Általános csonttan Szóbeli előadás, videovetítés, ábrák, makettek, táblavázlatok. 2 Makroszkópos és mikroszkópos anatómia és klinikai vonatkozások bemutatása Csont malignus elváltozása, Kalcium és D vitamin anyagcsere zavarai, Osteoporosis, Osteomyelitis,
2. 2. A csontok közötti összeköttetések. Általános izülettan. Szóbeli előadás, videovetítés, ábrák, makettek, táblavázlatok. 2 Makroszkópos és mikroszkópos anatómia és klinikai vonatkozások bemutatása Ízületi fájdalom, Ízületi duzzanat, Kötőszöveti betegségek, Osteoartrosis, Gyulladásos arthritis
3. 3. A gernicoszlop (fejlődése, izületei, az izületek biomechanikája Szóbeli előadás, videovetítés, ábrák, makettek, táblavázlatok. 2 Makroszkópos és mikroszkópos anatómia és klinikai vonatkozások bemutatása Tuberkulózis, Gerinc traumái, Gerinc betegségei, Osteoporosis,
4. 4. A csontos mellkas és a csontos medence (izületek, szalagok, biomechanika, a medenceátmérők). Szóbeli előadás, videovetítés, ábrák, makettek, táblavázlatok. 2 Makroszkópos és mikroszkópos anatómia és klinikai vonatkozások bemutatása Csípő betegségei, Has és mellkas traumái, Terhesség és szülés zavarai.
5. 5. A vázizmok. Általános izomtan. Szóbeli előadás, videovetítés, ábrák, makettek, táblavázlatok. 2 Makroszkópos és mikroszkópos anatómia és klinikai vonatkozások bemutatása Kötőszöveti betegségek, Izom betegségei, Sérv, Sclerosis multiplex.
6. 6. Általános embryológia I. Szóbeli előadás, videovetítés, ábrák, makettek, táblavázlatok. 2 Makroszkópos és mikroszkópos anatómia és klinikai vonatkozások bemutatása Terhesség és szülés zavarai, Hipogonadizmus, Vetélés, Normális terhesség és szülés, Gyermek normális fejlődése, Gerinc és központi idegrendszer malformációi, Az ajak és szájpad malformációi, Kardiovaszkuláris rendszer malformációi, Meddőség
7. 7. Általános embryológia II Szóbeli előadás, videovetítés, ábrák, makettek, táblavázlatok. 2 Makroszkópos és mikroszkópos anatómia és klinikai vonatkozások bemutatása Terhesség és szülés zavarai, Hipogonadizmus, Vetélés, Normális terhesség és szülés, Gyermek normális fejlődése, Gerinc és központi idegrendszer malformációi, Az ajak és szájpad malformációi, Kardiovaszkuláris rendszer malformációi, Meddőség
8. 8. Általános embryológia III. Szóbeli előadás, videovetítés, ábrák, makettek, táblavázlatok. 2 Makroszkópos és mikroszkópos anatómia és klinikai vonatkozások bemutatása Terhesség és szülés zavarai, Hipogonadizmus, Vetélés, Normális terhesség és szülés, Gyermek normális fejlődése, Gerinc és központi idegrendszer malformációi, Az ajak és szájpad malformációi, Kardiovaszkuláris rendszer malformációi, Meddőség
9. 9. A felső végtag funkcionális anatómiája Szóbeli előadás, videovetítés, ábrák, makettek, táblavázlatok. 2 Makroszkópos és mikroszkópos anatómia és klinikai vonatkozások bemutatása Ízületi fájdalom, Perifériás idegrendszer betegségei, Perifériás érbetegségek, Nyirokcsomó duzzanat.
10. 10. A felső végtag tájanatómiája Szóbeli előadás, videovetítés, ábrák, makettek, táblavázlatok. 2 Makroszkópos és mikroszkópos anatómia és klinikai vonatkozások bemutatása Ízületi fájdalom, Perifériás idegrendszer betegségei, Perifériás érbetegségek, Nyirokcsomó duzzanat.
11. 11. A felső végtag elülső és hátulsó tájékainak szintézise TBL előadás 2 A makroszkópos és mikroszkópos anatómia és klinikai vonatkozások interaktív bemutatása 6-8 többszörös választásos kérdés megbeszélése által Ízületi fájdalom, Perifériás idegrendszer betegségei, Perifériás érbetegségek, Nyirokcsomó duzzanat.
12. 12. Az alsó végtag funkcionális és tájanatómiája. Szóbeli előadás, videovetítés, ábrák, makettek, táblavázlatok. 2 Makroszkópos és mikroszkópos anatómia és klinikai vonatkozások bemutatása Ízületi fájdalom, Perifériás idegrendszer betegségei, Perifériás érbetegségek, Visszér
13. 13. Az alsó végtag elülső és hátulsó tájékainak szintézise TBL előadás 2 Makroszkópos és mikroszkópos anatómia és klinikai vonatkozások bemutatása Ízületi fájdalom, Perifériás idegrendszer betegségei, Perifériás érbetegségek, Bőr fertőzései/fertőzöttsége, Sérv, Visszér
14. 14. A mellkas falai. Rekeszizom. Szóbeli előadás, videovetítés, ábrák, makettek, táblavázlatok. 2 A makroszkópos és mikroszkópos anatómia és klinikai vonatkozások interaktív bemutatása 6-8 többszörös választásos kérdés megbeszélése által Ízületi fájdalom, Periferiás idegrendszer betegségei, Perifériás érbetegségek, Bőr fertőzései/fertőzöttsége, Sérv, Visszér
Semestrul II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Bibliografie:
1.Seres-Sturm Lajos, Pávai Zoltán, Seres-Sturm Magda, Dénes Lóránd A végtagok anatómiája.. Târgu Mureş: University Press, 2005 ISBN: 973-7788-61-3 p:272 CIP nr. 6983/07.06.2005 (611.717/.718)
2. Standring S. Gray’s Anatomy 40th Ed. Churchill Livingstone Elsevier 2008, Philadelphia.
3. Sadler. Langman's Medical Embriology. 2014

Nr. crt. 8.1 Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Metode de predare Nr. ore Observații Corelare cu ICS
Semestrul I
1. 1. A felső végtag csontjai. Szóbeli előadás, interaktív megbeszélés, anatómiai készítmények bemutatása és/vagy boncolás, múzeumi bemutatás 3+3 Makroszkópos és mikroszkópos anatómia és klinikai vonatkozások bemutatása Végtagok traumái, Osteomyelitis, Mozgászavarok.
2. 2. Az alsó végtag csontjai. Szóbeli előadás, interaktív megbeszélés, anatómiai készítmények bemutatása és/vagy boncolás, múzeumi bemutatás 3+3 Makroszkópos és mikroszkópos anatómia és klinikai vonatkozások bemutatása Sántítás, Csípő betegségei, Végtagok traumái, Osteomyelitis, Mozgászavarok,
3. 3. A törzs csontos váza. Agykoponya. (homlokcsont, falcsont, nyakszirtcsont). Szóbeli előadás, interaktív megbeszélés, anatómiai készítmények bemutatása és/vagy boncolás, múzeumi bemutatás 3+3 Makroszkópos és mikroszkópos anatómia és klinikai vonatkozások bemutatása Fej traumái, Gerinc traumái, Gerinc betegségei.
4. 4. Agykoponya. Arckoponya. Szóbeli előadás, interaktív megbeszélés, anatómiai készítmények bemutatása és/vagy boncolás, múzeumi bemutatás 3+3 Makroszkópos és mikroszkópos anatómia és klinikai vonatkozások bemutatása Fej traumái, Az ajak és szájpad malformációi
5. 5. Exo és endobázis. Csontos koponyaüregek Szóbeli előadás, interaktív megbeszélés, anatómiai készítmények bemutatása és/vagy boncolás, múzeumi bemutatás 3+3 Makroszkópos és mikroszkópos anatómia és klinikai vonatkozások bemutatása Száj betegségei (beleértve caries)
6. 6. Ismétlés. Szeminárium, csonttan. Szóbeli előadás, interaktív megbeszélés, anatómiai készítmények bemutatása és/vagy boncolás, múzeumi bemutatás 3+3 Makroszkópos és mikroszkópos anatómia és klinikai vonatkozások bemutatása Fej traumái, Gerinc traumái, Gerinc betegségei, Osteoporosis, Az ajak és szájpad malformációi
7. 7. A felső végtag izületei. A felső végtag izmai.A váll tájékai (regio deltoidea, regio scapularis). Szóbeli előadás, interaktív megbeszélés, anatómiai készítmények bemutatása és/vagy boncolás, múzeumi bemutatás 3+3 Makroszkópos és mikroszkópos anatómia és klinikai vonatkozások bemutatása Ízületi fájdalom, Izom betegségei
8. 8. A hónaljtájék (regio axillaris). Az kar és a könyök elülső tájékai (regio brachii et cubitalis anterior). Szóbeli előadás, interaktív megbeszélés, anatómiai készítmények bemutatása és/vagy boncolás, múzeumi bemutatás 3+3 Makroszkópos és mikroszkópos anatómia és klinikai vonatkozások bemutatása Ízületi fájdalom, Nyirokcsomó duzzanat, Izom betegségei, Perifériás idegrendszer betegségei, Perifériás érbetegségek, Trombembóliás betegség, Végtagok traumái
9. 9. Az alkar és a kéztő elülsőtájékai (regio antebrachii et carpalis anterior). A tenyértájék (Regio palmaris, Palma manus).A felső végtag hátsó tájékai . Szóbeli előadás, interaktív megbeszélés, anatómiai készítmények bemutatása és/vagy boncolás, múzeumi bemutatás 3+3 Makroszkópos és mikroszkópos anatómia és klinikai vonatkozások bemutatása Ízületi fájdalom, Nyirokcsomó duzzanat, Izom betegségei, Perifériás idegrendszer betegségei, Perifériás érbetegségek, Trombembóliás betegség, Végtagok traumái
10. 10. Ismétlő gyakorlat. A felső végtag rendszeres és tájanatómiája. Az alsó végtag izületei és izmai. SZEMINARIUM : Általános embriológia. Szóbeli előadás, interaktív megbeszélés, anatómiai készítmények bemutatása és/vagy boncolás, múzeumi bemutatás 3+3 Makroszkópos és mikroszkópos anatómia és klinikai vonatkozások bemutatása Ízületi fájdalom, Nyirokcsomó duzzanat, Izom betegségei, Perifériás idegrendszer betegségei, Perifériás érbetegségek, Trombembóliás betegség, Végtagok traumái
11. 11. Az alsó végtag elülső tájékai.(regio subinguinalis, obturatoria, femoris ant. canalis femoralis,canalis adductorius, regio genus ant., cruris et malleolaris ant., dorsum pedis). Szóbeli előadás, interaktív megbeszélés, anatómiai készítmények bemutatása és/vagy boncolás, múzeumi bemutatás 3+3 Makroszkópos és mikroszkópos anatómia és klinikai vonatkozások bemutatása Ízületi fájdalom, Nyirokcsomó duzzanat, Izom betegségei, Perifériás idegrendszer betegségei, Perifériás érbetegségek, Trombembóliás betegség, Végtagok traumái, Sántítás, Sérv, Csípő betegségei, Visszér
12. 12. Az alsó végtag hátsó tájékai (regio glutealis, femoris post., regio genus post. regio cruris et malleolaris post., regio dorsalis pedis). Szóbeli előadás, interaktív megbeszélés, anatómiai készítmények bemutatása és/vagy boncolás, múzeumi bemutatás 3+3 Makroszkópos és mikroszkópos anatómia és klinikai vonatkozások bemutatása Ízületi fájdalom, Nyirokcsomó duzzanat, Izom betegségei, Perifériás idegrendszer betegségei, Perifériás érbetegségek, Trombembóliás betegség, Végtagok traumái, Sántítás, Visszér
13. 13. A talp tájéka (Regio plantaris) Az alsó végtag rendszeres és tájanatómiájának ismétlése. Szóbeli előadás, interaktív megbeszélés, anatómiai készítmények bemutatása és/vagy boncolás, múzeumi bemutatás 3+3 Makroszkópos és mikroszkópos anatómia és klinikai vonatkozások bemutatása Ízületi fájdalom, Perifériás idegrendszer betegségei, Perifériás érbetegségek, Sántítás
14. 14. A hát- és tarkóizmokizmok. Ismétlés. Szóbeli előadás, interaktív megbeszélés, anatómiai készítmények bemutatása és/vagy boncolás, múzeumi bemutatás 3+3 Makroszkópos és mikroszkópos anatómia és klinikai vonatkozások bemutatása Hátfájás, Izom betegségei, Perifériás idegrendszer betegségei, Perifériás érbetegségek, Nyirokcsomó duzzanat.
Semestrul II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Bibliografie:
1. Seres-Sturm Lajos, Pávai Zoltán, Seres-Sturm Magda, Dénes Lóránd A végtagok anatómiája.. Târgu Mureş: University Press, 2005 ISBN: 973-7788-61-3 p:272 CIP nr. 6983/07.06.2005 (611.717/.718)
2. Seres-Sturm Lajos, Branzaniuc Klara, Nicolescu C, Sipos R. Anatomia membrelor University Press Târgu Mureş, 2006 ISBN: 973-7788-60-5
3. Standring S. Gray’s Anatomy 40th Ed. Churchill Livingstone Elsevier 2008, Philadelphia.


9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Az előadások és gyakorlati foglalkozások gyakorlati felhasználhatósága, a képesítéshez szükséges jártasságok és illetékességek megszerzése.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală
10.4 Evaluare pe parcursul semestrului      
La curs - a bibliográfiás anyag ismerete - az alapvető fogalmak megértése és azok integrálása Általános embriológia szeminárium - teszt 25%
În timpul activităţii practice A leíró anatómiai elemek azonosítása és felismerése Csontrendszer szeminárium 15%
10.5 Evaluare finală      
Examen teoretic final- a bibliográfiás anyag ismerete
- az alapvető fogalmak megértése és azok integrálása
Tesztvizsga 40%
Examen practic final A leíró- és tájanatómiai elemek azonosítása és felismerése Gyakorlati vizsga 20%
10.6 Standard minim de performanță
A diák összetett felkészítése a leíró és funkcionális anatómia alapjaiból, biológiai alaptárgyakból, a szaktantárgyak későbbi megértését célozva. Morfológiai alap a klinikai vizsgálatok és diagnosztikai eljárásokhoz elvégzéséhez, a sebészeti beavatkozások és képalkotó eljárások kivitelezéséhez és értelmezéséhez, a diagnózis és differenciáldiagnózis felállításához.
A tárgy sikeres teljesítésének alapfeltétele a legalább 5-ös (ötös) jegy elérése minden részkomponens esetében.