FIȘA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ
1.2 Facultatea DE MEDICINĂ
1.3 Departamentul M3
1.4 Domeniul de studii SĂNĂTATE
1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ
1.6 Programul de studii ASISTENŢĂ MEDICALĂ

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei SEMIOLOGIE MEDICALĂ
2.2 Titularul activităților de curs Sef Lucr. Dr. Mitre Adriana, Sef Lucr. Dr. Lupu Silvia-Elisabeta, Conf. Dr. Bancu Ligia
2.3 Titularul activităților de lp Sef Lucr. Dr. Lupu Silvia-Elisabeta, Sef Lucr. Dr. Hadadi Laszlo, Asist Univ. Dr. Macarie Cosmin, Asist. Univ. Dr. Dinesch Violeta, Sef Lucr. Dr. Kelemen Piroska, Sef Lucr. Dr. Corina Ureche, Sef Lucr. Dr. Fulop Eugen, Sef Lucr. Dr. Mako Katalin, Asist Univ. Dr. Hosu Ioan, Asist. Univ. Dr. Szalman Krisztina Borbala , Asist. Univ. Dr. Imre Mihaly
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul 1,2 2.6 Tipul de evaluare examen 2.7 Regimul disciplinei obligatoriu

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 3.2 din care curs 2 3.3 laborator (lp) 2
3.4 Total ore din planul de învățământ 56 3.5 din care curs 28 3.6 laborator (lp) 28
Distribuția fondului de timp/săpt 4
ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 1
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 1
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 1
Tutorial 0
Examinări 1
Alte activități 0
3.7 Total ore de studiu individual / săpt 4
3.8 Total ore pe semestru 56
3.9 Număr de credite 4

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum anatomie, fiziologie, fiziopatologie, imagistica
4.2 de competențe

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului sala de curs, videoproiector, tabla
5.2 de desfășurare a laboratorului unitate clinica

6. Competențe specifice acumulate
Competențe profesionale Dobindirea de cunostinte legate de recunoasterea principaleleor semne si simptome generale si gruparea lor in sindroame ale aparatului respirator si cardiovascular.
Cunoasterea, întelegerea manifestărilor clinice si explorărilor paraclinice pentru diagnosticul principalelor afecțiuni respiratorii și cardiovasculare; utilizarea lor adecvata în comunicarea profesionala

Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, conditiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru,timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente si riscurilor aferente patologiei existente .
•Identificarea rolurilor si responsabilitatilor într­o echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta în cadrul echipei si în relatie cu pacientul. •Utilizarea eficienta a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare profesionala asistata pentru elaborarea, tehnoredactarea si sustinerea în limba româna si într­o limba de circulatie internationala a unei lucrari de specialitate pe o tema actuala în domeniu
Competențe transversale - Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, conditiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru,timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente si riscurilor aferente patologiei existente .
•Identificarea rolurilor si responsabilitatilor într­o echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta în cadrul echipei si în relatie cu pacientul. •Utilizarea eficienta a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare profesionala asistata pentru elaborarea, tehnoredactarea si sustinerea în limba româna si într­o limba de circulatie internationala a unei lucrari de specialitate pe o tema actuala în domeniu

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizare cu simptomele şi semnele bolilor specifice medicinii interne
Însușirea principalelor simptome, semne, sindroame și explorări în domeniul medicinei interne
7.2 Obiectivele specifice Familiarizarea cu principalele semne si simptome si gruparea lor in sindroamele caracteristice afectiunilor aparatului cardiovascular si respirator.
Anamneza pacientului. Efectuarea examenului clinic general Monitorizarea parametrilor clinici si biologici. Capacitatea de a sintetiza semnele si simptomele pacientului in sindroame specifice, pe aparate si sisteme.
Crearea premiselor pentru integrarea semnelor si simptomelor caractacteristice diverselor boi si intelegerea metodelor de diagnostic ce vor urma a fi studiate la disciplinele din anii urmatori ( medicina interna)


8. Conținuturi
Nr. crt. 8.1 Curs Metode de predare Nr. ore Observații Corelare cu ICS
Semestrul I
1. 1.      Semiologie generală - Introducere în semiologia medicală.Foaia de obsevație, structură, mod de completare Anamneza- meod de colectare, provocări, capcane, situații speciale Examenul obiectiv: inspecția, palparea, percuția auscultația Foaia de temperatură, planul de îngrijire. Prezentare orală+multimedia 2 Confuzie Amețeli Cefalee Oboseală Vărsături Câștig ponderal Tulbări de apetit alimentar Malabsorbție Malnutriție
2. 2.      Semiologie generală - Durerea, cefaleea, sincopa, febra. Atitudinea, faciesul, ochii, starea de nutriție, tipul constituțional. Examenul tegumentelor, mucoaselor, fanerelor, țesutul celular subcutanat. Examenul nodulilor limfatici. Prezentare orală+multimedia 2 Tulburări ale conștienței Cefalee Amețeli Șchiopătare Febră de etiologie necunoscută Statură mică/nanism Oboseală Pierdere ponderală Tulburări de apetit alimentar Hipotermie Tulburări de motilitate
3. 3.      Anamneza și examenul obiectiv al aparatului respirator. Simptome principale. Examenul obiectiv al aparatului respirator. Prezentare orală+multimedia 2 Dispnee Hemoptizie Febră de etiologie necunoscută Oboseală Astm Carcinom bronșic Stop cardiorespirator Bronșită și emfizem cronic Patologie pulmonară cronică Hiperventilație Pneumotorax Infecție de tract respirator
4. 4.     Anamneza și examenul obiectiv al aparatului cardiovascular.Simptome cardinale- durerea în sindroamele coronariene, pericardice, aortice. Dispneea, tusea, sincopa, palpitațiile, hepatalgiile. Inspecția, palparea, percuția, auscultația în examenul obiectiv al aparatului cardiovascular. Prezentare orală+multimedia 2 Dispnee Durere în piept Cianoză Amețeli Edem Palpitații Oboseală Anevrism aortic Tulburări de conducere/ritm cardiac Patologii valvulare cardiace Stop cardiorespirator Patologie cerebrovasculară Endocardită Hipertensiune Patologie cardiacă ischemică Patologie pericardică Tulburări vasculare periferice Pleurezie Șoc Moartea subită Arterită temporală Boală tromboembolică Boală varicoasă
5. 5.      Explorările funcționale în bolile cardiovasculare. Teste de laborator. Electrocardiograma. Testul de efort cardiovascular. Monitorizarea Holter EKG și a tensiunii arteriale. Radiografia toracica. Echocardiografia. Coronarogarfia. Prezentare orală+multimedia 2 Tulburări de coagulare Echilibru hidro­electrolitic EKG de repaus EKG de effort Radiografie toracica Echocardiografie
6. 6.      Sindromul ischemiei miocardice. Caracteristicile durerii anginoase. Sindroamele coronariene. Monitorizarea și îngrijirea pacienților cu sindroame coronariene acute. Urmărirea și îngrijirea pacienților după proceduri invazive. Prezentare orală+multimedia 2 Dispnee Durere în piept Cianoză Amețeli Edem Palpitații Oboseală Patologie cardiacă ischemică
7. 7.      Sindroamele valvulare. Definiție, noțiuni de anatomie, fiziologie, focare de auscultație. Stenoza și insuficiența mitrală. Stenoza și insuficiența aortică. Semiologia purtătorului de proteză valvulară.Endocarditele infecțioase. Definiție. Tablou clinic. Particularitățile examenului obiectiv. Prezentare orală+multimedia 2 Patologii valvulare cardiace Stop cardiorespirator Patologie cerebrovasculară Endocardită
8. 8.      Sindroamele pericardice. Definiție, clasificare Simptome, semne caracteristice Examinari paraclinice Tamponada cardiacă, semne caracteristice, abordare terapeutică. Sindroamele miocardice. Definiție, simptome principale Simptome și semne în miocardite Simptome și semne în cardiomiopatii. Prezentare orală+multimedia 2 Patologie pericardică Palpitații Oboseală
9. 9.      Sindroamele aortice. Simptome și semne caracteristice în disecția de aortă. Simptome și semne caracteristice în anevrismele aortice. Examinări paraclinice în sindroamele aortice. Prezentare orală+multimedia 2 Anevrism aortic Tulburări de conducere/ritm cardiac Patologii valvulare cardiace Stop cardiorespirator Patologie cerebrovasculară Hipertensiune
10. 10.  Insuficiență cardiacă. Definiție, clasificări, acuze. Simptome și semne caracteristice în insuficiența cardiacă stângă. Simptome și semne caracteristice în insuficiența cardiacă dreaptă. Abordarea pacientului cu insuficiență cardiacă acută. Prezentare orală+multimedia 2 Tulburări de conducere/ritm cardiac Dispnee Durere în piept Cianoză Amețeli Edem Palpitații Oboseală
11. 11. Sindroamele determinate de tulburările de ritm și de conducere. Definiții, clasificări, simptome principale Aspecte EKG caracteristice în tulburările de ritm Abordarea pacientului cu tulburări de ritm Aspecte EKG caracteristice în tulburările de conducere Abordarea pacientului cu tulburări de conducere. Prezentare orală+multimedia 2 Tulburări de conducere/ritm cardiac Dispnee Durere în piept Cianoză Amețeli Edem Palpitații Oboseală
12. 12.  Semiologia aparatului respirator. Simptomele majore. Rolul testelor funcționale respiratorii. Explorările imagistice, Rx, Rtg, CT, RMN, scintigrafie pulmonare. Alte explorări- bronhoscopia, puncția pleurală. Prezentare orală+multimedia 2 Dispnee Hemoptizie Febră de etiologie necunoscută Oboseală Astm Carcinom bronșic Stop cardiorespirator Bronșită și emfizem cronic Patologie pulmonară cronică Hiperventilație Pneumotorax Infecție de tract respirator
13. 13.  Principalele sindroame respiratorii. 13. PRINCIPALELE SINDROAME RESPIRATORII Sindromul clinic din traheobronșita Sindromul clinic din bronșita cronică, emfizemul pulmonar, BPOC Sindromul clinic din astmul bronșic Sindromul clinic din bronșiectazii Sindromul clinic din pneumonii, bronhopneumonii Sindromul clinic din TBC Sindromul clinic din cancerul bronhopulmonar Sindromul clinic din pleurezii, pneumotorax. Prezentare orală+multimedia 2 Dispnee Hemoptizie Febră de etiologie necunoscută Oboseală Astm Carcinom bronșic Stop cardiorespirator Bronșită și emfizem cronic Patologie pulmonară cronică Hiperventilație Pneumotorax Infecție de tract respirator
14. 14.  Particularitățile anamnezei și examenului clinic al pacienților cu afecțiuni ale aparatului respirator. Întrebări pentru pacientul cu: dispnee, tuse, hemoptizie. Întrebări legate de condițiile favorizante pentru boli respiratorii. Corelații clinice. Prezentare orală+multimedia 2 Dispnee Hemoptizie Febră de etiologie necunoscută Oboseală Astm Carcinom bronșic Stop cardiorespirator Bronșită și emfizem cronic Patologie pulmonară cronică Hiperventilație Pneumotorax Infecție de tract respirator
Semestrul II
1. 1.      Semiologie gastroenterologică - Simptomele principale ale bolilor gastroenterologice: durerea abdominală, greața și vărsăturile, tulburările ale tranzitului intestinal . Prezentare orală+multimedia 2 Distensie abdominală Durere abdominală Durere ano-rectală Modificări de tranzit intestinal Constipație Disfagie Incontinență fecală Hematemeză Hepatomegalie Icter Diaree Hemoragie rectală Vărsături Câștig ponderal Pierdere ponderală Dezechilibru acido-bazic Insuficiență/patologie hepatică acută Apendicită Carcinom de colon și rect Carcinom esofagian Carcinom pancreatic Carcinom gastric Patologie hepatică cronică Patologia pancreasului Boală diverticulară Tulburări de apetit alimentar Patologia vezicii biliare Gastroenterită Hernie Boli inflamatorii intestinale Obstrucție intestinală Malabsorbție Malnutriție Ulcerul peptic Peritonită Splenomegalie
2. 2.      Semiologie gastroenterologică - Examenul obiectiv al abdomenului. Prezentare orală+multimedia 2 Distensie abdominală Durere abdominală Durere ano-rectală Modificări de tranzit intestinal Constipație Disfagie Incontinență fecală Hematemeză Hepatomegalie Icter Diaree Hemoragie rectală Vărsături Câștig ponderal Pierdere ponderală Dezechilibru acido-bazic Insuficiență/patologie hepatică acută Apendicită Carcinom de colon și rect Carcinom esofagian Carcinom pancreatic Carcinom gastric Patologie hepatică cronică Patologia pancreasului Boală diverticulară Tulburări de apetit alimentar Patologia vezicii biliare Gastroenterită Hernie Boli inflamatorii intestinale Obstrucție intestinală Malabsorbție Malnutriție Ulcerul peptic Peritonită Splenomegalie
3. 3.      Semiologie gastroenterologică - Bolile principale ale tractului digestiv superior: boala de reflux gastroesofagian, gastrita, boala ulceroasă, hemoragia digestivă superioară, cancerul gastric. TBL + Prezentare orală+multimedia 2 Distensie abdominală Durere abdominală Durere ano-rectală Modificări de tranzit intestinal Constipație Disfagie Incontinență fecală Hematemeză Hepatomegalie Icter Diaree Hemoragie rectală Vărsături Câștig ponderal Pierdere ponderală Dezechilibru acido-bazic Insuficiență/patologie hepatică acută Apendicită Carcinom de colon și rect Carcinom esofagian Carcinom pancreatic Carcinom gastric Patologie hepatică cronică Patologia pancreasului Boală diverticulară Tulburări de apetit alimentar Patologia vezicii biliare Gastroenterită Hernie Boli inflamatorii intestinale Obstrucție intestinală Malabsorbție Malnutriție Ulcerul peptic Peritonită Splenomegalie
4. 4.      Semiologie gastroenterologică - Bolile principale ale tractului digestiv inferior: bolile neoplazice intestinale, bolile inflamatorii intestinale. Prezentare orală+multimedia 2 Distensie abdominală Durere abdominală Durere ano-rectală Modificări de tranzit intestinal Constipație Disfagie Incontinență fecală Hematemeză Hepatomegalie Icter Diaree Hemoragie rectală Vărsături Câștig ponderal Pierdere ponderală Dezechilibru acido-bazic Insuficiență/patologie hepatică acută Apendicită Carcinom de colon și rect Carcinom esofagian Carcinom pancreatic Carcinom gastric Patologie hepatică cronică Patologia pancreasului Boală diverticulară Tulburări de apetit alimentar Patologia vezicii biliare Gastroenterită Hernie Boli inflamatorii intestinale Obstrucție intestinală Malabsorbție Malnutriție Ulcerul peptic Peritonită Splenomegalie
5. 5.      Semiologie gastroenterologică - Hepatitele. Ciroza hepatică. Prezentare orală+multimedia 2 Distensie abdominală Durere abdominală Durere ano-rectală Modificări de tranzit intestinal Constipație Disfagie Incontinență fecală Hematemeză Hepatomegalie Icter Diaree Hemoragie rectală Vărsături Câștig ponderal Pierdere ponderală Dezechilibru acido-bazic Insuficiență/patologie hepatică acută Apendicită Carcinom de colon și rect Carcinom esofagian Carcinom pancreatic Carcinom gastric Patologie hepatică cronică Patologia pancreasului Boală diverticulară Tulburări de apetit alimentar Patologia vezicii biliare Gastroenterită Hernie Boli inflamatorii intestinale Obstrucție intestinală Malabsorbție Malnutriție Ulcerul peptic Peritonită Splenomegalie
6. 6.      Semiologie gastroenterologică - Patologia colecistului. Litiaza biliară. Pancreatita acută și cronică. Cancerul de pancreas. Prezentare orală+multimedia 2 Distensie abdominală Durere abdominală Durere ano-rectală Modificări de tranzit intestinal Constipație Disfagie Incontinență fecală Hematemeză Hepatomegalie Icter Diaree Hemoragie rectală Vărsături Câștig ponderal Pierdere ponderală Dezechilibru acido-bazic Insuficiență/patologie hepatică acută Apendicită Carcinom de colon și rect Carcinom esofagian Carcinom pancreatic Carcinom gastric Patologie hepatică cronică Patologia pancreasului Boală diverticulară Tulburări de apetit alimentar Patologia vezicii biliare Gastroenterită Hernie Boli inflamatorii intestinale Obstrucție intestinală Malabsorbție Malnutriție Ulcerul peptic Peritonită Splenomegalie
7. 7.      Semiologie renourinară - Simptomele, examenul obiectiv și explorările paraclinice în bolile renourinare. Prezentare orală+multimedia 2 Disurie Diureză/frecvența micțiunilor Hematurie Edem Poliurie Retenție de urină Edem/durere testiculară Incontinență urinară Dezechilibru acido-bazic Insuficiență/patologie renală acută Hiperfuncție a glandei suprarenale Insuficiență a glandei suprarenale Carcinom renal și al vezicii urinare Patologie renală cronică Patologia prostatei Echilibru hidro-electrolitic Hipertensiune Infecție de tract urinar Obstrucție a tractului urinar
8. 8.      Semiologie renourinară - Infecțiile urinare. Sindroamele glomerulare. Litiaza urinară. TBL + Prezentare orală+multimedia 2 Disurie Diureză/frecvența micțiunilor Hematurie Edem Poliurie Retenție de urină Edem/durere testiculară Incontinență urinară Dezechilibru acido-bazic Insuficiență/patologie renală acută Hiperfuncție a glandei suprarenale Insuficiență a glandei suprarenale Carcinom renal și al vezicii urinare Patologie renală cronică Patologia prostatei Echilibru hidro-electrolitic Hipertensiune Infecție de tract urinar Obstrucție a tractului urinar
9. 9.      Semiologie renourinară - Insuficiența renală acută și cronică. Prezentare orală+multimedia 2 Disurie Diureză/frecvența micțiunilor Hematurie Edem Poliurie Retenție de urină Edem/durere testiculară Incontinență urinară Dezechilibru acido-bazic Insuficiență/patologie renală acută Hiperfuncție a glandei suprarenale Insuficiență a glandei suprarenale Carcinom renal și al vezicii urinare Patologie renală cronică Patologia prostatei Echilibru hidro-electrolitic Hipertensiune Infecție de tract urinar Obstrucție a tractului urinar
10. 10.  Semiologie hematologică - Simptomele, examenul obiectiv și explorările paraclinice în bolile hematologice. Prezentare orală+multimedia 2 Purpură Oboseală Leucoree Tulburări alergice Anemie Imunizare Imunodeficiență Patologii limfoproliferative Patologii mieloproliferative Boală hemolitică în sistemul Rh Septicemie Splenomegalie Transfuzie de sânge/derivate de sânge
11. 11.  Semiologie hematologică - Anemii. Prezentare orală+multimedia 2 Purpură Oboseală Leucoree Tulburări alergice Anemie Imunizare Imunodeficiență Patologii limfoproliferative Patologii mieloproliferative Boală hemolitică în sistemul Rh Septicemie Splenomegalie Transfuzie de sânge/derivate de sânge
12. 12.  Semiologie hematologică - Leucemii, sindroame mieloproliferative, sindroame mielodisplazice. Prezentare orală+multimedia 2 Purpură Oboseală Leucoree Tulburări alergice Anemie Imunizare Imunodeficiență Patologii limfoproliferative Patologii mieloproliferative Boală hemolitică în sistemul Rh Septicemie Splenomegalie Transfuzie de sânge/derivate de sânge
13. 13.  Semiologie hematologică - Limfoame, sindroame hemoragipare. Prezentare orală+multimedia 2 Purpură Oboseală Leucoree Tulburări alergice Anemie Imunizare Imunodeficiență Patologii limfoproliferative Patologii mieloproliferative Boală hemolitică în sistemul Rh Septicemie Splenomegalie Transfuzie de sânge/derivate de sânge
14. 14.  Semiologie metabolică - Diabetul zaharat. Dislipidemiile. Hiperuricemia. Prezentare orală+multimedia 2 Dezechilibru acido-bazic Diabet zaharat Tulburări ale metabolismului calciului și vitaminei D Tulburări ale metabolismului lipidic Tulburări ale metabolismului acidului uric Echilibru hidro-electrolitic Tulburări de metabolism înnăscute
Bibliografie:
Obligatorie
1.Opriș M., Sîrbu I.V., Nistor DO, Simu I. - Semiologie medicala - pentru asistente medicale, Editura University Press, Tg. Mureș, 2012.
2. Mitre A, Lupu S- Ghid practice de semiology cardiovasculara pentru asitente medicale, Editura University Press, Tg.Mures, 2018.
3. Bancu Ligia, Imre Mihaly. Semiologie medicala pentru asistenti meedicali. 2014/ Platforma ROELME

Facultativă
1.Adriana A., Fodor Daniela, Rednic Simona, Simon Siao Pin: Semiologie medicală: sindroame. Ed. Casa de Carte şi Ştiinţă, 2005.
2.Bruckner I.I. - Semiologie medicală. Ed. Medicală 2005.
3.Georgescu M, Georgescu E.Ş. - Semiologie medicală. Ed Didactică şi Pedagogică, 2003.

Nr. crt. 8.1 Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Metode de predare Nr. ore Observații Corelare cu ICS
Semestrul I
1. 1. Efectuarea anemnezei; parcurgerea etapelor de completare a foii de observatie. Demonstratii practice, prezentari de caz 2 Tema se repeta pe parcursul tuturor orelor de LP
2. 2. Foaia de urmărire a evoluției pacientului; completarea foii de temperatură, de evoluție a pacientului, și a principalelor analize de laborator; metode de inscripționare a terapiei medicamentoase. Demonstratii practice, prezentari de caz 2 Tema se repeta pe parcursul tuturor orelor de LP
3. 3. Identificarea simptomelor generale comune: fatigabilitatea, amețeala, cefalea, amețeala, tulburările de somn și apetență, scăderea în greutate Demonstratii practice, prezentari de caz 2 Tema se repeta pe parcursul tuturor orelor de LP
4. 4. Evaluarea principalelor semne ale stării generale: tipuri de stare generală, febră și tulburările ei, tipul constituțional, mersul, starea de nutriție și conștiență. Demonstratii practice, prezentari de caz 2 Tema se repeta pe parcursul tuturor orelor de LP
5. 5. Identificarea semnelor cutanate ,a modificărilor țesutului musculo-adipos și ale sistemului osteo-articular: modificări de culoare, stare de hidratare, paliditatea, eritemul, cianoza, icterul, erupțiile, hiperpigmentația, edemele, tulburările trofice ale tegumentelor și fanerelor, circulația colaterală, aprecierea mobilității articulare. Demonstratii practice, prezentari de caz 2 Tema se repeta pe parcursul tuturor orelor de LP
6. 6. Simptomele principale ale bolilor pleuro-pulmonare și cardiace: durerea toracică, dispneea, tusea, expectorația, hemoptizia, palpitațiile, lipotimia, sincopa. Demonstratii practice, prezentari de caz 2 Tema se repeta pe parcursul tuturor orelor de LP
7. 7. Examenul obiectiv al toracelui, tipuri constituționale și patologice, repere anatomice, palparea si percuția toracelui, focare de auscultație. Demonstratii practice, prezentari de caz 2 Tema se repeta pe parcursul tuturor orelor de LP
8. 8. Examenul obiectiv al toracelui, tipuri constituționale și patologice, repere anatomice, palparea si percuția toracelui, focare de auscultație. Demonstratii practice, prezentari de caz 2 Tema se repeta pe parcursul tuturor orelor de LP
9. 9. Examenul obiectiv al aparatului cardio-vascular: palparea pulsurilor periferice, măsurarea frecvenței cardiace centrale și periferice, a tensiunii arteriale, a satO2 periferice. Demonstratii practice, prezentari de caz 2 Tema se repeta pe parcursul tuturor orelor de LP
10. 10. Examenul obiectiv al aparatului cardio-vascular: palparea pulsurilor periferice, măsurarea frecvenței cardiace centrale și periferice, a tensiunii arteriale, a satO2 periferice. Demonstratii practice, prezentari de caz 2 Tema se repeta pe parcursul tuturor orelor de LP
11. 11. Monitorizarea pacientilor cardiaci în unitățile de terapie intensivă coronariană: EKG, TA noninvaziv, pulsoximetrie, diureza, greutate, terapia endovenoasă. Demonstratii practice, prezentari de caz 2
12. 12. Monitorizarea pacientilor cardiaci în unitățile de terapie intensivă coronariană: EKG, TA noninvaziv, pulsoximetrie, diureza, greutate, terapia endovenoasă. Demonstratii practice, prezentari de caz 2
13. 13. Efectuarea/ interpretarea investigațiilor paraclinice respiratorii și cardiovasculare: radiografia toracică, teste funcționale respiratorii, EKG de repaus, EKG de efort, monitorizarea Holter EKG și TA, echocardiografia. Demonstratii practice, prezentari de caz 2
14. 14. Efectuarea/ interpretarea investigațiilor paraclinice respiratorii și cardiovasculare: radiografia toracică, teste funcționale respiratorii, EKG de repaus, EKG de efort, monitorizarea Holter EKG și TA, echocardiografia. Demonstratii practice, prezentari de caz 2
Semestrul II
1. 1. Anamneza. Ex. obiectiv in bolile esofagului Demonstratii practice, prezentari de caz 2 Distensie abdominală Durere abdominală Durere ano-rectală Modificări de tranzit intestinal Constipație Disfagie Incontinență fecală Hematemeză Hepatomegalie Icter Diaree Hemoragie rectală Vărsături Câștig ponderal Pierdere ponderală Dezechilibru acido-bazic Insuficiență/patologie hepatică acută Apendicită Carcinom de colon și rect Carcinom esofagian Carcinom pancreatic Carcinom gastric Patologie hepatică cronică Patologia pancreasului Boală diverticulară Tulburări de apetit alimentar Patologia vezicii biliare Gastroenterită Hernie Boli inflamatorii intestinale Obstrucție intestinală Malabsorbție Malnutriție Ulcerul peptic Peritonită Splenomegalie
2. 2. Anamneza. Ex obiectiv in bolile gastroduodenale Demonstratii practice, prezentari de caz 2 Distensie abdominală Durere abdominală Durere ano-rectală Modificări de tranzit intestinal Constipație Disfagie Incontinență fecală Hematemeză Hepatomegalie Icter Diaree Hemoragie rectală Vărsături Câștig ponderal Pierdere ponderală Dezechilibru acido-bazic Insuficiență/patologie hepatică acută Apendicită Carcinom de colon și rect Carcinom esofagian Carcinom pancreatic Carcinom gastric Patologie hepatică cronică Patologia pancreasului Boală diverticulară Tulburări de apetit alimentar Patologia vezicii biliare Gastroenterită Hernie Boli inflamatorii intestinale Obstrucție intestinală Malabsorbție Malnutriție Ulcerul peptic Peritonită Splenomegalie
3. 3. Examinarea pacienţilor cu afecţiuni intestinale Demonstratii practice, prezentari de caz 2 Distensie abdominală Durere abdominală Durere ano-rectală Modificări de tranzit intestinal Constipație Disfagie Incontinență fecală Hematemeză Hepatomegalie Icter Diaree Hemoragie rectală Vărsături Câștig ponderal Pierdere ponderală Dezechilibru acido-bazic Insuficiență/patologie hepatică acută Apendicită Carcinom de colon și rect Carcinom esofagian Carcinom pancreatic Carcinom gastric Patologie hepatică cronică Patologia pancreasului Boală diverticulară Tulburări de apetit alimentar Patologia vezicii biliare Gastroenterită Hernie Boli inflamatorii intestinale Obstrucție intestinală Malabsorbție Malnutriție Ulcerul peptic Peritonită Splenomegalie
4. 4. Palparea ficatului, palparea splinei, examen obiectiv in ciroza hepatică Demonstratii practice, prezentari de caz 2 Distensie abdominală Durere abdominală Durere ano-rectală Modificări de tranzit intestinal Constipație Disfagie Incontinență fecală Hematemeză Hepatomegalie Icter Diaree Hemoragie rectală Vărsături Câștig ponderal Pierdere ponderală Dezechilibru acido-bazic Insuficiență/patologie hepatică acută Apendicită Carcinom de colon și rect Carcinom esofagian Carcinom pancreatic Carcinom gastric Patologie hepatică cronică Patologia pancreasului Boală diverticulară Tulburări de apetit alimentar Patologia vezicii biliare Gastroenterită Hernie Boli inflamatorii intestinale Obstrucție intestinală Malabsorbție Malnutriție Ulcerul peptic Peritonită Splenomegalie
5. 5. Aprofundarea topografiei abdominale şi a punctelor dureroase CBL - Demonstratii practice, prezentari de caz 2 Distensie abdominală Durere abdominală Durere ano-rectală Modificări de tranzit intestinal Constipație Disfagie Incontinență fecală Hematemeză Hepatomegalie Icter Diaree Hemoragie rectală Vărsături Câștig ponderal Pierdere ponderală Dezechilibru acido-bazic Insuficiență/patologie hepatică acută Apendicită Carcinom de colon și rect Carcinom esofagian Carcinom pancreatic Carcinom gastric Patologie hepatică cronică Patologia pancreasului Boală diverticulară Tulburări de apetit alimentar Patologia vezicii biliare Gastroenterită Hernie Boli inflamatorii intestinale Obstrucție intestinală Malabsorbție Malnutriție Ulcerul peptic Peritonită Splenomegalie
6. 6. Examinări paraclinice in bolile digestive (echografie, endoscopie, exam radiologic, laborator Demonstratii practice, prezentari de caz 2 Distensie abdominală Durere abdominală Durere ano-rectală Modificări de tranzit intestinal Constipație Disfagie Incontinență fecală Hematemeză Hepatomegalie Icter Diaree Hemoragie rectală Vărsături Câștig ponderal Pierdere ponderală Dezechilibru acido-bazic Insuficiență/patologie hepatică acută Apendicită Carcinom de colon și rect Carcinom esofagian Carcinom pancreatic Carcinom gastric Patologie hepatică cronică Patologia pancreasului Boală diverticulară Tulburări de apetit alimentar Patologia vezicii biliare Gastroenterită Hernie Boli inflamatorii intestinale Obstrucție intestinală Malabsorbție Malnutriție Ulcerul peptic Peritonită Splenomegalie
7. 7. Anamneză şi examen obiectiv al aparatului excretor Demonstratii practice, prezentari de caz 2 Disurie Diureză/frecvența micțiunilor Hematurie Edem Poliurie Retenție de urină Edem/durere testiculară Incontinență urinară Dezechilibru acido-bazic Insuficiență/patologie renală acută Hiperfuncție a glandei suprarenale Insuficiență a glandei suprarenale Carcinom renal și al vezicii urinare Patologie renală cronică Patologia prostatei Echilibru hidro-electrolitic Hipertensiune Infecție de tract urinar Obstrucție a tractului urinar
8. 8. Examenul urinii. Explorări paraclinice in bolile aparatului excretor Demonstratii practice, prezentari de caz 2 Disurie Diureză/frecvența micțiunilor Hematurie Edem Poliurie Retenție de urină Edem/durere testiculară Incontinență urinară Dezechilibru acido-bazic Insuficiență/patologie renală acută Hiperfuncție a glandei suprarenale Insuficiență a glandei suprarenale Carcinom renal și al vezicii urinare Patologie renală cronică Patologia prostatei Echilibru hidro-electrolitic Hipertensiune Infecție de tract urinar Obstrucție a tractului urinar
9. 9. Prezentări de caz patologie renală Demonstratii practice, prezentari de caz 2 Disurie Diureză/frecvența micțiunilor Hematurie Edem Poliurie Retenție de urină Edem/durere testiculară Incontinență urinară Dezechilibru acido-bazic Insuficiență/patologie renală acută Hiperfuncție a glandei suprarenale Insuficiență a glandei suprarenale Carcinom renal și al vezicii urinare Patologie renală cronică Patologia prostatei Echilibru hidro-electrolitic Hipertensiune Infecție de tract urinar Obstrucție a tractului urinar
10. 10. Prezentări de caz patologie renală CBL - Demonstratii practice, prezentari de caz 2 Disurie Diureză/frecvența micțiunilor Hematurie Edem Poliurie Retenție de urină Edem/durere testiculară Incontinență urinară Dezechilibru acido-bazic Insuficiență/patologie renală acută Hiperfuncție a glandei suprarenale Insuficiență a glandei suprarenale Carcinom renal și al vezicii urinare Patologie renală cronică Patologia prostatei Echilibru hidro-electrolitic Hipertensiune Infecție de tract urinar Obstrucție a tractului urinar
11. 11. Examen obiectiv şi paraclinic in sindroamele anemice Demonstratii practice, prezentari de caz 2 Icter Purpură Oboseală Leucoree Tulburări alergice Anemie Imunizare Imunodeficiență Patologii limfoproliferative Patologii mieloproliferative Boală hemolitică în sistemul Rh Septicemie Splenomegalie Transfuzie de sânge/derivate de sânge
12. 12. Examen obiectiv şi paraclinic in leucemii şi limfoame Demonstratii practice, prezentari de caz 2 Icter Purpură Oboseală Leucoree Tulburări alergice Anemie Imunizare Imunodeficiență Patologii limfoproliferative Patologii mieloproliferative Boală hemolitică în sistemul Rh Septicemie Splenomegalie Transfuzie de sânge/derivate de sânge
13. 13. Examen obiectiv şi paraclinic in sindroame hemoragipare Demonstratii practice, prezentari de caz 2 Icter Purpură Oboseală Leucoree Tulburări alergice Anemie Imunizare Imunodeficiență Patologii limfoproliferative Patologii mieloproliferative Boală hemolitică în sistemul Rh Septicemie Splenomegalie Transfuzie de sânge/derivate de sânge
14. 14. Prezentări de caz. Sindroame hematologice Demonstratii practice, prezentari de caz 2 Icter Purpură Oboseală Leucoree Tulburări alergice Anemie Imunizare Imunodeficiență Patologii limfoproliferative Patologii mieloproliferative Boală hemolitică în sistemul Rh Septicemie Splenomegalie Transfuzie de sânge/derivate de sânge
Bibliografie:
1.Opriș M., Sîrbu I.V., Nistor DO, Simu I. - Semiologie medicala - pentru asistente medicale, Editura University Press, Tg. Mureș, 2012.
2.Mitre A, Lupu S- Ghid practice de semiology cardiovasculara pentru asitente medicale, Editura University Press, Tg.Mures, 2018.
3. Bancu Ligia, Imre Mihaly. Semiologie medicala pentru asistenti meedicali. 2014/ Platforma ROELME.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Asistenţii medicali necesită cunoştinţe de bază în semiologia medicală pentru a-şi putea efectua cu profesionalism activitatea:
•Capacitatea acordarii asistentei medicale pacienților cu patologie respiratorie și cardiovasculară, cu evaluarea corecta a volumului de lucru, resurselor disponibile, timpului necesar de finalizare si a riscurilor, în conditii de aplicare a normelor deontologice si de etica profesionala în domeniu, precum si de securitate si sanatate în munca
•Identificarea rolurilor si responsabilitatilor într-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta în cadrul echipei si în relatie cu pacientul.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală
10.4 Evaluare pe parcursul semestrului      
La curs TBL1, TBL2 Test grila - Sumativa 20%
În timpul activităţii practice evaluarea abilitatilor practice in cursul semestrului CBL, Examinarea pacientilor - Formativa 10%
10.5 Evaluare finală      
Examen teoretic finalÎn funcție de specificul disciplinei Test grila - Sumativa 50%
Examen practic final În funcție de specificul disciplinei Examinarea pacienţilor - - Sumativa 20%
10.6 Standard minim de performanță
Cunoaşterea noţiunilor de bază teoretice şi practice in semiologia medicală. Nota minimă scris/practic - 5