FIȘA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE 'GEORGE EMIL PALADE' DIN TÎRGU MUREȘ
1.2 Facultatea MEDICINA
1.3 Departamentul M4
1.4 Domeniul de studii SANATATE
1.5 Ciclul de studii LICENTA
1.6 Programul de studii ASISTENTĂ MEDICALA GENERALA

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei NEURLOGIE
2.2 Titularul activităților de curs SEF LUCRARI DR. Anca Motataianu
2.3 Titularul activităților de lp DR. ANCA MOTATAIANU, Dr. Szasz Jozsef, Dr. MAIER SMARANDA , Dr Bajko Zoltan
2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei OBL.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 5 3.2 din care curs 2 3.3 laborator (lp) 3
3.4 Total ore din planul de învățământ 64 3.5 din care curs 28 3.6 laborator (lp) 36
Distribuția fondului de timp/săpt 4
ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 1
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 1
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 0,5
Tutorial 0,5
Examinări 1
Alte activități
3.7 Total ore de studiu individual / săpt 9
3.8 Total ore pe semestru 126
3.9 Număr de credite 4

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum -
4.2 de competențe -

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului -
5.2 de desfășurare a laboratorului -

6. Competențe specifice acumulate
Competențe profesionale - Cunosterea notiunilor de baza ale fiziologiei sistemului nervos si mecanismele fiziopatologice de producere a bolilor neurologice.
- Cunosterea tehnicilor si metodelor de ingrijire si neuroreabilitare in contextul evolutiei bolilor neurologice.
- Insusirea cunostintelor teoretice si practice necesare ingrijirii calificate a bolnavilor cu afectiuni neurologice.
- Competenta de a initia in mod independent masuri imediate in cazul urgentelor neurologice.
- Cunostinte privind mijloacele terapeutice, modul de actiune, indicatiile si modul de administrare a tratamentelor in patologia neurologica.
Competențe transversale - Competenta de a asigura o comunicare profesionala exhaustiva si de a coopera cu membrii altor specialitati referitor la ingrijirea calificata a bolnavilor cu afectiuni neurologice.
- Dezvoltarea abilitatilor de comunicare verbala si nonverbala atat in relatia cu pacientul, cat si cu ceilalti membrii din echipa cu respectarea regulilor de etica si deontologie medicala.
- Identificarea rolulilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei si relatiei cu pacientul.
- Realizarea de proiecte sub coordonare pentru rezolvarea unor probleme specifice domeniului, cu evaluarea corecta a volumului de lucru, resurselor disponibile, timpului necesar de finalizare si a riscurilor, in conditii de aplicare a normelor deontologice si de etica profesionala in domeniu, precum si de securitate si sanatate in munca.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei - Insusirea cunostintelor teoretice si practice necesare ingrijirii calificate a bolnavilor cu afectiuni neurologice.
7.2 Obiectivele specifice -Dobandirea cunostintelor necesare privind cauzele, investigatiile si manifestarile afectiunilor neurologice, dar in mod special, recuperarea lor;
-Aplicarea in planul terapeutic a programelor de neuroreabilitare;
-Recunosterea tehnicilor de ingrijire si neuroreabilitare, precum si a unor particularitati semiologice la pacientii cu boli neurologice.

8. Conținuturi
Nr. crt. 8.1 Curs Metode de predare Nr. ore Observații Corelare cu ICS
Semestrul I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Semestrul II
1. 1. Introducere. Sindromul de neuron motor central. Prezentare orala + multimedia Paralizie cerebrala, patologie cerebrovasculara, tulburari de motilitate, scleroza multipla
2. 2. Sindromul de neuron motor periferic+patologie periferica (SLA, GB, Polineuropatii, HDL) Prezentare orala + multimedia tulburari ale nervilor periferici, tulburari de motilitate, patologii ale nervilor cranieni
3. 3. Sindroame senzitive, siringomielia, sifilis Prezentare orala + multimedia tulburari ale nervilor periferici
4. 4. Sindroamele maduvei spinarii, sindrom vestibular, sindrom cerebelar Prezentare orala + multimedia malformatii ale maduvei spinarii/SNC, ameteli, patologie cerebrovasculara, varsaturi
5. 5. Sindroamele de trunchi cerebral, cefaleea, nevralgiile craniene Prezentare orala + multimedia cefalee, migrena, patologii ale nervilor cranieni
6. 6.Sindroame extrapiramidale, boala Parkinson, Coreea, Boala Wilson Prezentare orala + multimedia tulburari de motilitate, patologii cromozomial, tulburari de metabolism innascute
7. 7. Sindroamele corticale, epilepsia, tulburari ale starii de constienta Prezentare orala + multimedia epilepsie, tulburari ale constientei, patologie cerebro-vasculara, cecitate
8. 8. Sindromul de hipertensiune intracraniana, sindrom meningean, recapitulare sindroame Prezentare orala + multimedia ameteli, patologie cerebrovasculara, varsaturi, cefalee
9. 9. Evaluare scrisa din semiologie, sindroamele arterelor cu distributie cerebral Prezentare orala + multimediade video proiector patologie cerebrovasculara
10. 10. Scleroza multipla, miastenia gravis Prezentare orala + multimedia scleroza multipla, tulburari de motilitate
11. 11. TBL, Stroke TBL, Prezentare orala + multimedia patologie cerebrovasculara
12. 12. Stroke ischemic CBL, Prezentare orala + multimedia patologie cerebrovasculara
13. 13. Stroke hemoragic si tromboflebitele cerebrale Prezentare orala + multimedia patologie cerebrovasculara
14. 14. Boli musculare Prezentare orala + multimedia patologia musculara, tulburari de motilitate
Bibliografie:
1. Rodica Balasa, Ion Pascu - Curs de neurologie. Sindroame neurologice majore, University Press, Targu-Mures, 2006.
2. Bogdan O. Popescu, Ovidiu Bajenaru - Elemente esentiale de neurologie clinica. Manual pentru studenti, Editura Medicala AMALTEA, 2009.
3. Popa C. Neurologie, Editura National, 1997.
4. Andreea Barsan, I. Pascu, Alexandru Schiopu - Asistenta Medicala a Bolnavilor cu Afectiuni Neurologice, University Press, Targu-Mures, 2001.
5. Chiru Florian - Neurologie-Ghid Practic, Editura Cison, Bucuresti, 1998.
6. Dumitru Constantin - Urgente neurologice in medicina generala, Editura Tehnica S.A.,2001.

Nr. crt. 8.1 Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Metode de predare Nr. ore Observații Corelare cu ICS
Semestrul I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Semestrul II
1. 1. Anamneza neurologica. CBL,Demonstratii practice, prezentari de cazuri tulburari de motilitate
2. 2.Tehnici de ingrijire si neuroreabilitare la bolnavii cu accidente vasculare cerebrale. CBL,Demonstratii practice, prezentari de cazuri tulburari de motilitate
3. 3. Tehnici de ingrijire si neuroreabilitare la bolnavii cu boala Parkinson. CBL,Demonstratii practice, prezentari de cazuri tulburari de motilitate
4. 4. Ingrijirea bolnavilor cu epilepsie. Algoritmul terapeutic pentru statusul epileptic. CBL,Demonstratii practice, prezentari de cazuri tulburari de motilitate
5. 5. Tehnici de ingrijire si neuroreabilitare la bolnavii cu scleroza multipla. CBL,Demonstratii practice, prezentari de cazuri tulburari de motilitate
6. 6. Tehnici de ingrijire ale bolnavilor cu miastenia gravis. CBL,Demonstratii practice, prezentari de cazuri tulburari de motilitate
7. 7. Ingrijirea bolnavilor cu compresiuni medulare. CBL,Demonstratii practice, prezentari de cazuri tulburari de motilitate
8. 8. Ingrijirea bolnavilor cu neuroinfectii. CBL,Demonstratii practice, prezentari de cazuri tulburari de motilitate
9. 9. Masuri de ingrijire si neuroreabilitare la pacientii cu dementa. CBL,Demonstratii practice, prezentari de cazuri tulburari de motilitate
10. 10. Ingrijirea si neuroreabiliatarea bolnavilor cu miopatii. CBL,Demonstratii practice, prezentari de cazuri tulburari de motilitate
11. 11. Atitudinea imediata si ingrijirea bolnavilor comatosi. CBL,Demonstratii practice, prezentari de cazuri tulburari de motilitate
12. 12. Masuri de ingrijire si metode de comunicare la pacientul afazic. CBL,Demonstratii practice, prezentari de cazuri tulburari de motilitate
13. 13. Alimentatia pacientilor cu afectiuni neurologice. CBL,Demonstratii practice, prezentari de cazuri tulburari de motilitate
14. 14. Investigatii specifice si metode imagistice in neurologie. CBL,Demonstratii practice, prezentari de cazuri tulburari de motilitate
Bibliografie:
1. Stefania Kory-Calomfirescu - Investigatii complementare in patologia neurologica, Casa cartii de stiinta, Cluj-Napoca, 1997.
2. Chiru Florian - Neurologie-Ghid Practic, Editura Cison, Bucuresti, 1998.
3. Liviu Popoviciu, Berdj Aşgian - Bazele semiologice ale practicii neurologice si neurochirurgicale, Vol. I, II, Editura Medicala, Bucuresti, 1991.
4. Geraint Fuller - Examinarea clinica neurologica, Editia a treia, Editura medicala CALLISTO,2007.
5. A. Hufschmidt, C. H. Lucking - Neurologie integrala. De la simptom la tratament. Editura Polirom, 2002.
6. Cinca I. Stamatoiu I. - Elemente de semiologie si patologie neurologica - Editura Cerma, Bucuresti, 1996.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
In conditiile in care se constata o crestere a incidentei afectiunilor neurologice, se impune o pregatire adecvata a unui numar cat mai mare de specialisti, care sa acorde ingrijiri primare, secundare sau tertiare atat in institutiile spitalicesti pentru acuti sau cronici, cat mai ales in reteaua de preventie si in unitatile recuperatorii.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală
10.4 Evaluare pe parcursul semestrului      
La curs -semiologie neurologica -test redactional si TBL 30
În timpul activităţii practice -participare activa la stagii -interviu 5
10.5 Evaluare finală      
Examen teoretic finalIn functie de specificul disciplinei Test grila 35
Examen practic final Testarea cunostintelor privind cauzele, investigatiile, manifestarile afectiunilor neurologice si in mod special recuperarea lor. Cunoasterea si efectuarea ingrijirilor de baza. Examen oral 30
10.6 Standard minim de performanță
Recunosterea principalelor entitati clinice neurologice.
Nota minima de promovare 5