FIȘA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE 'GEORGE EMIL PALADE' DIN TÎRGU MUREȘ
1.2 Facultatea MEDICINĂ
1.3 Departamentul M4
1.4 Domeniul de studii SĂNĂTATE
1.5 Ciclul de studii LICENȚĂ
1.6 Programul de studii MEDICINA GENERALĂ

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei ENDOCRINOLOGIE
2.2 Titularul activităților de curs PROF. DR PAȘCANU IONELA
2.3 Titularul activităților de lp Prof. Dr. Ionela Pașcanu, Sef de lucrari Dr. Cristina Corina Pop Radu
2.4 Anul de studii IV 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei OBL

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 3.2 din care curs 2 3.3 laborator (lp) 2
3.4 Total ore din planul de învățământ 56 3.5 din care curs 28 3.6 laborator (lp) 28
Distribuția fondului de timp/săpt 4
ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 1
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 1
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 1
Tutorial 0
Examinări 1
Alte activități 0
3.7 Total ore de studiu individual / săpt 8
3.8 Total ore pe semestru 56
3.9 Număr de credite 4

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a laboratorului

6. Competențe specifice acumulate
Competențe profesionale - descrierea conceptelor, teoriilor, si notiunilor fundamentale in ceea ce priveste producerea bolilor endocrine, a semnelor si simptomelor caracteristice fiecarei afectiuni utile pentru orientarea diagnosticului clinic, descrierea strategiilor profilactice și terapeutice,
- identificarea factorilor de risc în bolile endocrine, a problemelor populaționale de sănătate în domeniul endocrinologiei,
- formularea de ipoteze si interpretarea corectă a semnelor, simptomelor clinice si a modificărilor paraclinice în vederea elaborării diagnosticului prezumptiv,
- utilizarea notiunilor privind resursele terapeutice pentru a formula planul de tratament precum si descrierea mecanismelor de acțiune, indicațiilor, contraindicațiilor, efectelor adverse ale medicației și altor posibilități de tratament utilizate în endocrinologie.
Competențe transversale - identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, conditiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente si riscurilor aferente
- identificarea rolurilor si responsabilităților într-o echipă pluridisciplinară și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei și în relație cu pacientul, capacitatea de a construi relații colegiale funcționabile,
- conștientizarea nevoii de formare continuă de-a lungul întregii vieți; utilizarea eficientă a resurselor si tehnicilor de învățare pentru dezvoltarea personala si profesionala; cunoștințele, abilitățile și atitudinile învățate asigură o bază solidă pentru formarea ulterioară,
- utilizarea tehnicilor de predare de a forma gândirea critică a studențiilor în practica medicală,
- utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.), utilizarea corespunzătoare a vocabularului profesional în mai multe limbi pentru o comunicare eficientă,
- îndrumarea și oferirea suportului individualizat studenților motivați de a continua pregătirea în domeniul endocrinologiei și de a le permite căi flexibile în obținerea calificării profesionale,
- implicarea în competențe sociale și civile, în probleme de sănătate publică în domeniul endocrinologiei, prin informarea/educarea populației privind prevenția și managementul factorilor de risc ale bolilor endocrine.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei a promova o pregătire de varf în endocrinologie, a motiva și inspira cercetarea clinică și experimentală endocrină, și a pregăti studentii în practicarea activităților medicale și de cercetare la un nivel academic în domeniul endocrinologiei
7.2 Obiectivele specifice - stabilirea importanţei endocrinologiei în cadrul planului de învăţământ universitar,
- sublinierea relaţiei strânse existente între endocrinologie şi celelalte specialităţi medicale si chirurgicale,
- stabilirea unui barem minim de cunoştinţe necesar pentru desfăşurarea adecvată a activităţii medicale,
- pregătirea studenților de a înțelege/învăța mecanismele de bază în endocrinologie, acțiuni și interacțiuni hormonale, fiziologia endocrină și patofiziologia bolilor endocrine,
- pregătirea studenților în diagnosticarea, prevenția și tratamentul bolilor endocrine, incluzând istoricul bolii, examenul obiectiv al glandelor endocrine, selectarea și interpretarea adecvată a testelor hormonale și investigațiilor imagistice, și a posibilităților terapeutice utilizate în endocrinologie,
- sublinierea importanței bolilor endocrine considerate probleme de sănătate publică (gușa endemică și bolile induse de deficitul de iod, osteoporoza, obezitatea etc.), accentuarea programelor profilactice și de screening în cadrul endocrinologiei,
- educarea studenților de a însuși metodologia de bază a cercetării științifice (clinică și/sau experimentală) în domeniul endocrinologiei, de a colabora cu colegii de altă specialitate, de fi implicați în proiecte de cercetare în cursul pregătirii universitare,
- conștientizarea implicării în procesul de învățare îndelungată, de-a lungul întregii vieți, menţinerea unui nivel calitativ înalt al informaţiilor comunicate şi actualizarea permanentă a acestora.

8. Conținuturi
Nr. crt. 8.1 Curs Metode de predare Nr. ore Observații Corelare cu ICS
Semestrul I
1. Endocrinologie generală. Noţiuni fundamentale în endocrinologie. Clasificarea hormonilor, metode de determinare, bioritmuri hormonale, mecanisme de acţiune a hormonilor. Etiopatogenia bolilor endocrine. Prezentare orala + multimedia 2 Patologie tiroidiana, Patologia glandei hipofize
2. Sistemul hipotalamo-hipofizar. Hipotalamusul ca centru neurovegetativ superior şi coordonator neuro-endocrin. Disfunctiile hipotalalmice congenitale. Sistemul hipotalamo-neurohipofizar: AVP, oxitocina. Diabetul insipid. Prezentare orala + multimedia 2 Patologia glandei hipofize, Dezechilibru hidro-electrolitic, Tumori cerebrale, Tulburări de apetit alimentar, Cefalee, afectare vizuala, poliurie, nanism, castig ponderal, pierdere ponderala, tulburări de somn
3. Adenohipofiza. Sindromul tumoral hipofizar. Adenoamele hipofizare. Acromegalia. Prolactinomul şi alte stări hiperprolactinemice. Prezentare orala + multimedia 2 Patologia glandei hipofize, Presiune intracraniană crescută, Cefalee, afectare vizuala
4. Adenomul hipofizar secretant de TSH. Boala Cushing. Adenomul hipofizar nesecretant. Insuficienta hipofizară la copil şi la adult. Craniofaringiomul. Sindromul Empty sella. Prezentare orala + multimedia 2 Patologia glandei hipofize, Dezechilibru acido-bazic Cefalee, afectare vizuala, nanism, castig ponderal, Presiune intracraniană crescută
5. Glanda tiroidă. Aspecte anatomo-embriologice si fiziologice, biosinteza, mecanismele de acţiune ale hormonilor tiroidieni. Reglarea funcţiei tiroidiene. Tireotoxicozele etiopatogenie Prezentare orala + multimedia 2 Patologie tiroidiana
6. Sindromul tireotoxic: Boala Basedow-Graves, autonomiile funcţionale tiroidiene, hipertiroidia indusa de iod, alte tireotoxicoze. Criza tireotoxică. Prezentare orala + multimedia 2 Patologie tiroidiana, Palpitatii, afectare vizuala, cecitate, pierdere ponderala, inflamație a orbitei
7. Hipotiroidia la nou-născut, copil, adult, vârstnic. Coma mixedematoasă. Tiroiditele acute, subacute si cronice (Tiroidita cronica limfocitară autoimună Hashimoto). Sindroamele de rezistenta la hormoni tiroidieni. Prezentare orala + multimedia 2 TBL Patologie tiroidiana, Tulburări de învățare, Anemie surditate, constipație, disfagie, nanism, castig ponderal, edem,
8. Guşa endemică şi sporadică.Tumorile tiroidiene. Tumorile benigne Cancerul tiroidian; atitudinea diagnostică si terapeutică în cancerele tiroidiene. Alte tumori maligne. Prezentare orala + multimedia 2 Patologie tiroidiana, Carcinom al capului și gâtului Febră de etiologie necunoscută Disfagie, nodul cervical, adenopatie
9. Paratiroidele şi reglarea metabolismului fosfocalcic. Noţiuni morfo-funcţionale. Hipoparatiroidismul. Hiperparatiroidismul. Osteoporoza. Prezentare orala + multimedia 2 Tulburări ale metabolismului calciului și vitaminei D, Osteoporoza, Boala Paget Durere de spate
10. Glandele suprarenale. Corticosuprarenalele. Reglarea secreţiei hormonilor corticosuprarenalieni. Sindromul Cushing. Prezentare orala + multimedia 2 Hiperfuncție a glandei suprarenale Hipertensiune Diabet zaharat
11. Insuficienţa corticosuprarenală cronică primară (boala Addison) şi criza addisoniană. Sindromul adrenogenital. Incidentaloamele corticosuprarenale. Prezentare orala + multimedia 2 TBL Insuficiență a glandei suprarenale, Hiperfuncție a glandei suprarenale Hipertensiune, Palpitații, oboseală, vărsături. Hipogonadism, Tulburări ale pubertății
12. Hipermineralocorticismele. Medulosuprarenalele. Fiziologia medulosuprarenalelor. Feocromocitomul, paragangliomul. Prezentare orala + multimedia 2 Hiperfuncție a glandei suprarenale Hipertensiune,
13. Gonadele. Nivelele de sexualizare. Intersexualităţile. Sindromul Turner. Sindromul Klinefelter. Alte tulburări de dezvoltare sexuală. Pubertatea normală şi patologică. Hipogonadismele masculine. Infertilitatea masculina. Criptorhidia. Ginecomastia. Andropauza. Prezentare orala + multimedia 2 Patologii cromozomiale, Dezvoltarea normală a copilului, Tulburări ale pubertății, Hipogonadism, Infertilitate Ginecomastia
14. Insuficienta ovariana primara. Amenoreea primară şi secundară. Mastoppatiile benigne. Sindromul ovarelor polichistice. Menopauza.Obezitatea. Aspecte etiopatogenice. Sindromul metabolic. Atitudinea terapeutică. Prezentare orala + multimedia 2 Hipogonadism, Tulburări ale menstruației, Tulburări ale pubertății, Infertilitate, Nodul mamar, Contracepție, Tulburări ale metabolismului lipidic, Diabet zaharat, Acnee Câștig ponderal
Semestrul II
1. Endocrinologie generală. Noţiuni fundamentale în endocrinologie. Clasificarea hormonilor, metode de determinare, bioritmuri hormonale, mecanisme de acţiune a hormonilor. Etiopatogenia bolilor endocrine. Prezentare orala + multimedia 2 Patologie tiroidiana, Patologia glandei hipofize
2. Sistemul hipotalamo-hipofizar. Hipotalamusul ca centru neu¬rovege¬tativ superior şi coordo¬nator neuro¬en¬¬¬docrin. Disfunctiile hipotalalmice congenitale. Sistemul hipotalamo-neu¬ro¬¬hipofizar: AVP, oxitocina. Diabetul insipid. Prezentare orala + multimedia 2 Patologia glandei hipofize, Dezechilibru hidro-electrolitic, Tumori cerebrale, Tulburări de apetit alimentar, Cefalee, afectare vizuala, poliurie, nanism, castig ponderal, pierdere ponderala, tulburări de somn
3. Adenohipofiza. Sindromul tumoral hipofizar. Adenoamele hipofizare. Acromegalia. Prolactinomul şi alte stări hiperprolactinemice. Prezentare orala + multimedia 2 Patologia glandei hipofize, Presiune intracraniană crescută, Cefalee, afectare vizuala
4. Adenomul hipofizar secretant de TSH. Boala Cushing. Adenomul hipo¬fizar nesecretant. In¬suficienta hipo¬fi¬zară la copil şi la adult. Craniofaringiomul. Sindromul Empty sella. Prezentare orala + multimedia 2 Patologia glandei hipofize, Dezechilibru acido-bazic Cefalee, afectare vizuala, nanism, castig ponderal, Presiune intracraniană crescută,
5. Glanda tiroidă. Aspecte anatomo-embriologice si fiziologice, biosinteza, mecanismele de acţiune ale hormonilor tiroidieni. Reglarea funcţiei tiroidiene. Tireotoxicozele etiopatogenie Prezentare orala + multimedia 2 Patologie tiroidiana
6. Sindromul tireotoxic: Boala Basedow-Graves, autonomiile funcţionale tiroidiene, hipertiroidia indusa de iod, alte tireotoxicoze. Criza tireotoxică. Prezentare orala + multimedia 2 Patologie tiroidiana, Palpitatii, afectare vizuala, cecitate, pierdere ponderala, inflamație a orbitei
7. Hipotiroidia la nou-născut, copil, adult, vârstnic. Coma mixedematoasă. Tiroiditele acute, subacute si cronice (Tiroidita cronica limfocitară autoimună Hashimoto). Sindroamele de rezistenta la hormoni tiroidieni. Prezentare orala + multimedia 2 TBL Patologie tiroidiana, Tulburări de învățare, Anemie surditate, constipație, disfagie, nanism, castig ponderal, edem,
8. Guşa endemică şi sporadică.Tumorile tiroidiene. Tumorile benigne Cancerul tiroidian; atitudinea diagnostică si terapeutică în cancerele tiroidiene. Alte tumori maligne. Prezentare orala + multimedia 2 Patologie tiroidiana, Carcinom al capului și gâtului Febră de etiologie necunoscută Disfagie, nodul cervical, adenopatie
9. Paratiroidele şi reglarea metabolismului fosfocalcic. Noţiuni morfo-funcţionale. Hipoparatiroidia. Spasmofilia. Hiperparatiroidia. Osteoporoza. Prezentare orala + multimedia 2 Tulburări ale metabolismului calciului și vitaminei D, Osteoporoza, Boala Paget Durere de spate
10. Glandele suprarenale. Corticosuprarenalele. Reglarea secreţiei hormonilor corticosuprarenalieni. Sindromul Cushing. Prezentare orala + multimedia 2 Hiperfuncție a glandei suprarenale Hipertensiune Diabet zaharat
11. Insuficienţa corticosuprarenală cronică primară (boala Addison) şi criza addisoniană. Sindromul adrenogenital. Incidentaloamele corticosuprarenale. Prezentare orala + multimedia 2 TBL Insuficiență a glandei suprarenale, Hiperfuncție a glandei suprarenale Hipertensiune, Palpitații, oboseală, vărsături. Hipogonadism, Tulburări ale pubertății
12. Hipermineralocorticismele. Medulosuprarenalele. Fiziologia medulosuprarenalelor. Feocromocitomul, paragangliomul. Prezentare orala + multimedia 2 Hiperfuncție a glandei suprarenale Hipertensiune,
13. Gonadele. Nivelele de sexualizare. Intersexualităţile. Sindromul Turner. Sindromul Klinefelter. Alte tulburări de dezvoltare sexuală. Pubertatea normală şi patologică. Hipogonadismele masculine. Infertilitatea masculina. Criptorhidia. Ginecomastia. Andropauza. Prezentare orala + multimedia 2 Patologii cromozomiale, Dezvoltarea normală a copilului, Tulburări ale pubertății, Hipogonadism, Infertilitate Ginecomastia
14. Insuficienta ovariana primara. Amenoreea primară şi secundară. Mastoppatiile benigne. Sindromul ovarelor polichistice. Menopauza.Obezitatea. Aspecte etiopatogenice. Sindromul metabolic. Atitudinea terapeutică. Prezentare orala + multimedia 2 Hipogonadism, Tulburări ale menstruației, Tulburări ale pubertății, Infertilitate, Nodul mamar, Contracepție, Tulburări ale metabolismului lipidic, Diabet zaharat, Acnee Câștig ponderal
Bibliografie:
1. Pașcanu Ionela Maria, Balazs Jozsef, Gliga Camelia, Gliga Florina, Pop Radu Corina, Pop Raluca-Monica, Szanto Zsuzsanna: Note de curs în Endocrinologie, University Press, Tg Mures, 2015
2. Cursuri pe suport electronic
3. Greenspan's Basic & Clinical Endocrinology - 10th Edition, 2018
4. Pascanu Ionela, Pop Raluca, Reti Zsuzsanna. Prezentări de caz în Endocrinologie- Editura University Press Tirgu Mureş, 2018
5. Compendiu de specialitati medico-chirurgicale, Victor Stoica, Viorel Scripcariu, ed 2018, vol 1, capitolul 6 Endocrinologie, pag 425-455. GLANDA TIROIDA pag 425. TIREOTOXICOZA pag 425-435. HIPOTIROIDISMUL ADULTULUI pag 435-445. CANCERUL TIROIDIAN 445-455

Nr. crt. 8.1 Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Metode de predare Nr. ore Observații Corelare cu ICS
Semestrul I
1. Foaia de observaţie în endocrinologie. Întocmirea foii de observaţie a bolnavului. Aplicaţii practice la patul bolnavului. Prezentare de caz. Demonstratii practice 2 Patologie tiroidiana, Patologia glandei hipofize
2. Aspecte patologice practice ale sindroamelor hipotalamo-hipofizare. Disfunctiile hipotalalmice congenitale. Sindromul tumoral hipofizar – neurologic, imagistic, oftalmologic şi endocrin. Diabetul insipid. Prezentare de caz. Demonstratii practic 2 Patologia glandei hipofize, Dezechilibru hidro-electrolitic, Tumori cerebrale, Tulburări de apetit alimentar, Cefalee, afectare vizuala, poliurie, nanism, castig ponderal, pierdere ponderala, tulburări de somn
3. Adenoamele hipofizare secretante de GH si PRL (acromegalia, prolactinomul): măsurile de diagnostic şi tratament. Craniofaringiomul. Prezentare de caz. Demonstratii practic 2 Patologia glandei hipofize, Presiune intracraniană crescută, Cefalee, afectare vizuala
4. Boala Cushing. Adenomul hipofizar secretant de TSH. Adenomul hipofizar secretant de gonadotropi si nefunctional. Insuficienţa hipofizară: particularităţile prac¬ti¬ce ale diagnosticului şi terapiei. Prezentare de caz. Demonstratii practic 2 Patologia glandei hipofize, Dezechilibru acido-bazic Cefalee, afectare vizuala, nanism, castig ponderal, Presiune intracraniană crescută,
5. Metode de investigaţie în tiroidologie. Explorări paraclinice şi de laborator. Prezentare de caz. Demonstratii practic 2 CBL Patologie tiroidiana
6. Sindromul tireotoxic. Boala Basedow-Graves, autonomii tiroidiene, hipertiroidia indusă de iod etc. Alte tiroetoxicoze - aspecte practice de diagnostic pozitiv şi diferenţial, atitudinea terapeutică. Prezentare de caz. Demonstratii practic 2 Patologie tiroidiana, Palpitatii, afectare vizuala, cecitate, pierdere ponderala, inflamație a orbitei
7. Hipotiroidia, prezentare clinica în funcţie de vârstă. Tiroiriditele -aspectele practice de diagnostic pozitiv şi diferenţial, atitudinea terapeutică. Prezentare de caz. Demonstratii practic 2 Patologie tiroidiana, Tulburări de învățare, Anemie constipație, disfagie, nanism, castig ponderal, edem,
8. Guşa endemica. Atitiudinea diagnostica in nodulul tiroidian – prezentare algoritm. Cancerul tiroidian Prezentare de caz. Demonstratii practic 2 Patologie tiroidiana, Carcinom al capului și gâtului Disfagie, surditate, nodul cervical, adenopatie
9. Hipoparatiroidismul şi stările de hipocalcemie. Spasmofilia. Hiperparatiroidismul si hipercalcemia. Osteoporoza. Prezentare de caz. Demonstratii practic 2 Tulburări ale metabolismului calciului și vitaminei D, Osteoporoza, Boala Paget Durere de spate
10. Explorari paraclinice in patologia glandelor suprarenaliene. Sindromul Cushing. Hiperaldosteronismul Prezentare de caz. Demonstratii practic 2 CBL Hiperfuncție a glandei suprarenale Hipertensiune Diabet zaharat Tulburări ale pubertății Hipogonadism,
11. Sindroamele adrenogenitale. Insuficienţa corticosuprarenală. Feocromocitomul si paragangliomul. Prezentare de caz. Demonstratii practic 2 Insuficiență a glandei suprarenale, Hiperfuncție a glandei suprarenale Hipertensiune, Palpitații, oboseală, vărsături
12. Sexualizarea normală şi patologică. Stadiile pubertăţii. Hipogonadismele masculine.Infertilitatea masculina. Criptorhidia. Ginecomastia. Andropauza. Prezentare de caz. Demonstratii practic 2 Patologii cromozomiale, Dezvoltarea normală a copilului, Tulburări ale pubertății, Hipogonadism, Infertilitate ginecomastia
13. Diagnosticul clinic şi paraclinic al ovulaţiei. Insuficienta ovariana primara. Amenoreea primară şi secundară. Mastopatiile benigne. Sindromul ovarelor polichistice. Menopauza Prezentare de caz. Demonstratii practic 2 Hipogonadism, Tulburări ale menstruației, Tulburări ale pubertății, Infertilitate, Nodul mamar, Contracepție, Acnee
14. Metode practice de apreciere a obezităţii. Sindromul metabolic. Prezentare de caz. Demonstratii practic 2 Tulburări ale metabolismului lipidic, Diabet zaharat, Câștig ponderal
Semestrul II
1. Foaia de observaţie în endocrinologie. Întocmirea foii de observaţie a bolnavului. Aplicaţii practice la patul bolnavului Prezentare de caz. Demonstratii practic 2 Patologie tiroidiana, Patologia glandei hipofize
2. Aspecte patologice practice ale sindroamelor hipotalamo-hipofizare. Disfunctiile hipotalalmice congenitale. Sindromul tumoral hipofizar – neurologic, imagistic, oftalmologic şi endocrin. Diabetul insipid Prezentare de caz. Demonstratii practic 2 Patologia glandei hipofize, Dezechilibru hidro-electrolitic, Tumori cerebrale, Tulburări de apetit alimentar, Cefalee, afectare vizuala, poliurie, nanism, castig ponderal, pierdere ponderala, tulburări de somn
3. Adenoamele hipofizare secretante de GH si PRL (acromegalia, prolactinomul): măsurile de diagnostic şi tratament. Craniofaringiomul. Prezentare de caz. Demonstratii practic 2 Patologia glandei hipofize, Presiune intracraniană crescută, Cefalee, afectare vizuala
4. Boala Cushing. Adenomul hipofizar secretant de TSH. Adenomul hipofizar secretant de gonadotropi si nefunctional. Insuficienţa hipofizară: particularităţile prac¬ti¬ce ale diagnosticului şi terapiei. Prezentare de caz. Demonstratii practic 2 Patologia glandei hipofize, Dezechilibru acido-bazic Cefalee, afectare vizuala, nanism, castig ponderal, Presiune intracraniană crescută
5. Metode de investigaţie în tiroidologie. Explorări paraclinice şi de laborator. Prezentare de caz. Demonstratii practic 2 CBL Patologie tiroidiana
6. Sindromul tireotoxic. Boala Basedow-Graves, autonomii tiroidiene, hipertiroidia indusă de iod etc. Alte tiroetoxicoze - aspecte practice de diagnostic pozitiv şi diferenţial, atitudinea terapeutică Prezentare de caz. Demonstratii practic 2 Patologie tiroidiana, Palpitatii, afectare vizuala, cecitate, pierdere ponderala, inflamație a orbitei
7. Hipotiroidia, prezentare clinica în funcţie de vârstă. Tiroiriditele -aspectele practice de diagnostic pozitiv şi diferenţial, atitudinea terapeutică Prezentare de caz. Demonstratii practic 2 Patologie tiroidiana, Tulburări de învățare, Anemie constipație, disfagie, nanism, castig ponderal, edem,
8. Guşa endemica. Atitiudinea diagnostica in nodulul tiroidian – prezentare algoritm. Cancerul tiroidian. Prezentare de caz. Demonstratii practic 2 Patologie tiroidiana, Carcinom al capului și gâtului Disfagie, surditate, nodul cervical, adenopatie
9. Hipoparatiroidismul şi stările de hipocalcemie. Spasmofilia. Hiperparatiroidismul si hipercalcemia. Osteoporoza. Prezentare de caz. Demonstratii practic 2 Tulburări ale metabolismului calciului și vitaminei D, Osteoporoza, Boala Paget Durere de spate
10. Explorari paraclinice in patologia glandelor suprarenaliene. Sindromul Cushing. Hiperaldosteronismul Prezentare de caz. Demonstratii practic 2 CBL Hiperfuncție a glandei suprarenale Hipertensiune Diabet zaharat Tulburări ale pubertății Hipogonadism,
11. Sindroamele adrenogenitale. Insuficienţa corticosuprarenală. Feocromocitomul si paragangliomul. Prezentare de caz. Demonstratii practic 2 Insuficiență a glandei suprarenale, Hiperfuncție a glandei suprarenale Hipertensiune, Palpitații, oboseală, vărsături
12. Sexualizarea normală şi patologică. Stadiile pubertăţii. Hipogonadismele masculine. Infertilitatea masculina. Criptorhidia. Ginecomastia. Andropauza. Prezentare de caz. Demonstratii practic 2 Patologii cromozomiale, Dezvoltarea normală a copilului, Tulburări ale pubertății, Hipogonadism, Infertilitate ginecomastia
13. Diagnosticul clinic şi paraclinic al ovulaţiei. Insuficienta ovariana primara. Amenoreea primară şi secundară. Mastopatiile benigne. Sindromul ovarelor polichistice. Menopauza Prezentare de caz. Demonstratii practic 2 Hipogonadism, Tulburări ale menstruației, Tulburări ale pubertății, Infertilitate, Nodul mamar, Contracepție, Acnee
14. Metode practice de apreciere a obezităţii. Sindromul metabolic Prezentare de caz. Demonstratii practic 2 Tulburări ale metabolismului lipidic, Diabet zaharat, Câștig ponderal
Bibliografie:
1.Pașcanu Ionela Maria, Balazs Jozsef, Gliga Camelia, Gliga Florina, Pop Radu Corina, Pop Raluca-Monica, Szanto Zsuzsanna: Note de curs în Endocrinologie, University Press, Tg Mures, 2015
2.Pascanu Maria Ionela, Pop Raluca Monica, Reti Zsuzsanna. Cazuri clinice in Endcorinologie, University Press, Tg Mures, 2018
3.Greenspan's Basic & Clinical Endocrinology - 10th Edition, 2018
4. Pascanu Ionela, Pop Raluca, Reti Zsuzsanna. Prezentări de caz în Endocrinologie- Editura University Press Tirgu Mureş, 2018
5. Compendiu de specialitati medico-chirurgicale, Victor Stoica, Viorel Scripcariu, ed 2018, vol 1, capitolul 6 Endocrinologie, pag 425-455. GLANDA TIROIDA pag 425. TIREOTOXICOZA pag 425-435. HIPOTIROIDISMUL ADULTULUI pag 435-445. CANCERUL TIROIDIAN 445-455

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
• Detinerea unui barem minim de cunoştinţe specifice endocrinologiei pentru desfăşurarea adecvată a activităţii medicale
• Dobandirea capacitatii de a utiliza algoritmele diagnostice si terapeutice existente

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală
10.4 Evaluare pe parcursul semestrului      
La curs test cu 9 intrebari la cursurile tip TBL - complement simplu sau multiplu Pentru fiecare intrebare la care studentul raspunde corect, va primi un punct 10%
În timpul activităţii practice Evaluare continua pe parcursul semestrului din tematica afisata la fiecare LP Evlauare orala 1- 3 intrebari. Studentul va detaila diagnosticul pozitiv, semne si simptome ale bolii descrise, tratamentul, diagnosticul diferential 10%
10.5 Evaluare finală      
Examen teoretic finalNoțiuni fundamentale în endocrinologia generală,
etiopatogenia, simptomele și semnele clinice ale bolilor endocrine, investigațiile de laborator și imagistice, diagnosticul diferențial, strategia terapeutică a bolilor endocrine
Test grilă cu 90 întrebări cu complement multiplu sau simplu (25% din intrebari sunt de tip CS) 40%
Examen practic final examenul clinic general si local, interpretarea investigatiilor paraclinice (dozari hormonale, marker tumorali, examen citologic, ecografii endocrine, Rtg. simplu, CT, RMN), identificarea urgentelor endocrine, identificarea obiectivelor si prioritatilor terapeutice in bolile endocrine, prescriptii medicale, identificarea factorilor de risc ale bolilor endocrine si profilaxia acestora. Prezentare de caz clinic, scenariu de caz cu 5 intrebari specifice. Intrebarile vor fi legate de diagnosticul pozitiv, semne si simptome ale boli, diagnosticul diferential, tratament. 40%
10.6 Standard minim de performanță
Obţinerea notei minime de 5 la fiecare dintre cele 2 examene: curs şi lucrari practice. In cazul in care doar examenul practic sau cel teoretic a fost promovat, acestea vor fi recunoscute la prezentarile viitoare, din acelasi an universitar daca e cazul.
Baremul minim este efectuarea anamnezei la pacientul adult si copil cu boli endocrine, examenul clinic general si local, interpretarea investigatiilor paraclinice (dozari hormonale, marker tumorali, examen citologic, ecografii endocrine, Rtg. simplu, CT, RMN), identificarea urgentelor endocrine, identificarea obiectivelor si prioritatilor terapeutice in bolile endocrine, prescriptii medicale, identificarea factorilor de risc ale bolilor endocrine si profilaxia acestora.

Corespunzator Caietului de abilitati practice:
Abilitati privind tehnologia informatiei: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5
Abilitati clinice: 2.1-> 2.11
Abilitati tehnice: 3.36
Abilitati paraclinice: 4.3; 4.6; 4.8; 4.10;4.12; 4.13; 4.16; 4.17; 4.18; 4.20; 4.21; 4.22; 4.24; 4.25; 4.26; 4.27; 4.28; 4.30; 4.31;
Abilitati privind deciziile si prescriptiile terapeutice: 6,1; 6.2; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7;
Abilitati privind profilaxia bolilor si promovarea sanatatii: 7.1-> 7.8 (cu exceptia 7.7)
Abilitati de comunicare: 8.1-> 8.14;
Abilitati de cercetare si evaluare critica a dovezilor medicale: 9.1-> 9.5;
Abilitati diverse: 10.1->10.4;

Must seen clinical situation: Adenom hipofizar, Acromegalie, Insuficienta hipofizara, Nanism hipofizar, Diabet insipid, Gusa nodulara, Sindrom tireotoxic, Tiroidita cronica, Hipotiroidie, Osteoporoza, Hipoparatiroidism, Hiperparatiroidsm, Sindrom Cushing, Insuficienta adrenala, Sindrom de ovare polichistice, Obezitate