FIȘA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE 'GEORGE EMIL PALADE' DIN TÎRGU MUREȘ
1.2 Facultatea Medicina
1.3 Departamentul M5
1.4 Domeniul de studii Sanatate
1.5 Ciclul de studii Licenta
1.6 Programul de studii Medicina

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Chirurgie si Ortopedie Pediatrica
2.2 Titularul activităților de curs Dr. Horea Gozar Sef de lucrari
2.3 Titularul activităților de lp Dr. Horea Gozar Sef de lucrari, Dr Derzsi Zoltan (plata cu ora), Dr. Prisca Radu (plata cu ora)
2.4 Anul de studii 4 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Verificare 2.7 Regimul disciplinei OBL

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 3.2 din care curs 1 3.3 laborator (lp) 2 saptamani a 15 ore
3.4 Total ore din planul de învățământ 44 3.5 din care curs 14 3.6 laborator (lp) 30
Distribuția fondului de timp/săpt 3
ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 1
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 1
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 1
Tutorial
Examinări
Alte activități
3.7 Total ore de studiu individual / săpt 3
3.8 Total ore pe semestru 86
3.9 Număr de credite 3

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum nu
4.2 de competențe nu

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului Prezentare orala cu videoproiectie
5.2 de desfășurare a laboratorului Prezentare in sala de demonstratii, prezentari de caz, demostratii la patul bolnavului, in Policlinica sau is Sala de Operatii

6. Competențe specifice acumulate
Competențe profesionale Notiuni de baza in patologia intalnita in Chirurgie si Ortopedie Pediatrica, recunoasterea patologiei, diagzoza, dif. diagnoza, examinare, examinari paraclinice, tratament si rezultate.
Competențe transversale Relatia patologiei intalnita in Chirurgie si Ortopedie Pediatrica cu alte patologii pediatrice, folosirea competentalor acumulate in practica medicala in alte specialitati.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Stapanirea cunostintei de baza teoretica si practica in Chirurgie si Ortopedie Pediatrica.
7.2 Obiectivele specifice Acumularea unor cunostinte practice, folosibile in practica medicala.

8. Conținuturi
Nr. crt. 8.1 Curs Metode de predare Nr. ore Observații Corelare cu ICS
Semestrul I
1. 1 - Chirurgie Pediatrică- Introducere, Patologia capului și a gâtului Prezentare orala cu videoproiectie, schite 2 2 ore la 2 saptamani
2. 2 - Chirurgie Pediatrică- Patologia toracică Prezentare orala cu videoproiectie, schite 2 2 ore la 2 saptamani
3. 3 - Chirurgie Pediatrică- Patologia peretelui abdominal. Malformatii anorectale Prezentare orala cu videoproiectie, schite 2 2 ore la 2 saptamani
4. 4 - Chirurgie Pediatrică- Patologia abdominală Prezentare orala cu videoproiectie, schite 2 2 ore la 2 saptamani
5. 5 - Urologia Pediatrică Prezentare orala cu videoproiectie, schite 2 2 ore la 2 saptamani
6. 6 - Ortopedia Pediatrică 1 Introducere, Picior stramb congenital, Picior plat, Osteocondrite,Displazie si Luxatie de sold Prezentare orala cu videoproiectie, schite 2 2 ore la 2 saptamani
7. 7 - Ortopedia Pediatrică 2 Scolioza. Traumatologie pediatrică Fracturi perinatale, Fracturi tipice la copii Prezentare orala cu videoproiectie, schite 2 2 ore la 2 saptamani
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Semestrul II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Bibliografie:
1. ASHCRAFT, Keith W, Pediatric Surgery , editia a 4-a Philadelphia : Elsevier Saunders, 2005
2. Chirurgie pediatrica - Horea Gozar - Editura Universitara - 2013

Nr. crt. 8.1 Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Metode de predare Nr. ore Observații Corelare cu ICS
Semestrul I
1.
2.
3. 1. Vestigii embrionare a aparatului branhiale Chist de canal tireoglos Torticolisul congenital Limfangiomul Limfadenopatia la copii Hemagiomul Prezentare cu videoproiectie, scite, demonstrare la patul bolnavulazui, in sala de operatii si in Policlinica, prezentare de c
4. 2. Pectus excavatum Hernia diafragmatică Atrezia esofagiană Prezentare cu videoproiectie, scite, demonstrare la patul bolnavulazui, in sala de operatii si in Policlinica, prezentare de c
5. 3. Patologia cordonului ombilical Omfalocel Gastroschizis Hernia inghinală Malformații anorectale Prezentare cu videoproiectie, scite, demonstrare la patul bolnavulazui, in sala de operatii si in Policlinica, prezentare de c
6. 4. Stenoza pilorică hipertrofică Atrezia şi stenoză intestinală Ileusul meconial Invaginația Megacolonul congenital (Megacolonul aganglionar, Boala Hirsprung) Obstrucţia joncţiunii pielo-ureterale Refluxul vezico-ureteral Hypospadiasis Fimoza şi parafimoza Prezentare cu videoproiectie, scite, demonstrare la patul bolnavulazui, in sala de operatii si in Policlinica, prezentare de c
7. 5. Picior stramb congenital, Picior plat, Osteocondrite,Displazie si Luxatie de sold, Scolioza, Fracturi perinatale, Fracturi tipice la copii Prezentare cu videoproiectie, scite, demonstrare la patul bolnavulazui, in sala de operatii si in Policlinica, prezentare de c
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Semestrul II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Bibliografie:
1. ASHCRAFT, Keith W, Pediatric Surgery , editia a 4-a Philadelphia : Elsevier Saunders, 2005

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Importanta cunoasterii patologiei intalnita in Chirurgie si Ortopedie Pediatrica, pentru o diagnoza precoce, exacta si un tratament eficient.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală
10.4 Evaluare pe parcursul semestrului      
La curs -cunoașterea materialului bibliografic si prezentat -ințelegerea conceptelor de bază și integrarea lor Prezenta.
În timpul activităţii practice -cunoașterea noțiunilor teoretice referitoare la activitatea care urmează a fi efectuată -abilitatea de a efecuta manevrele practice solicitate Verificare pe parcursul lucrarilor practice, stagiilor
10.5 Evaluare finală      
Examen teoretic final-cunoașterea materialului bibliografic
-ințelegerea conceptelor de bază și integrarea lor
Test grila 80%
Examen practic final -cunoașterea noțiunilor teoretice referitoare la activitatea care urmează a fi efectuată
-abilitatea de a efecuta manevrele practice solicitate
Verificare pe parcursul lucrarilor practice, stagiilor. 20%
10.6 Standard minim de performanță
Cunoasterea notiunilor de baza in in patologia intalnita in Chirurgie si Ortopedie Pediatrica, recunoasterea patologiei, diagzoza, dif. diagnoza, examinare, examinari paraclinice, tratament si rezultate si folosirea lor in practică.