FIȘA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE 'GEORGE EMIL PALADE' DIN TÎRGU MUREȘ
1.2 Facultatea MEDICINA
1.3 Departamentul M4
1.4 Domeniul de studii SANATATE
1.5 Ciclul de studii LICENTA
1.6 Programul de studii MEDICINA GENERALA

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei PNEUMOLOGIE
2.2 Titularul activităților de curs PROF. DR. GABRIELA JIMBOREAN
2.3 Titularul activităților de lp PROF.DR.GABRIELA JIMBOREAN,ŞEF LUCRARI DR. EDITH SIMONA IANOSI,
2.4 Anul de studii V 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Obligatoriu

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 3.2 din care curs 2 3.3 laborator (lp) 1/sapt
3.4 Total ore din planul de învățământ 58 3.5 din care curs 28 3.6 laborator (lp) 30
Distribuția fondului de timp/săpt 3
ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 0,5
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 0,5
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 0,5
Tutorial 0.5
Examinări 0.5
Alte activități 0.5
3.7 Total ore de studiu individual / săpt 3+3=6h/sapt
3.8 Total ore pe semestru 58(28 curs+30 stagiu)+(14x3)=100
3.9 Număr de credite 4

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum -
4.2 de competențe -

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului -
5.2 de desfășurare a laboratorului Centru de simulare 2h/sapt /semestru/grupa de studenti

6. Competențe specifice acumulate
Competențe profesionale C1 Identificarea starii de boala si stabilirea diagnosticului corect al afectiunii (afectiunilor).
C1.1Descrierea conceptelor, teoriilor,şi noţiunilor fundamentale de ordin medical in ceea ce priveste producerea bolilor, a semnelor şi simptomelor caracteristice fiecărei afecţiuni utile pentru orientarea
diagnosticului clinic
C1.2Formularea de ipoteze şi operaţionalizarea conceptelor cheie pentru Interpretarea corecta si integrarea semnelor , simptomelor clinice si a modificarilor paraclinice in vederea elaborarii diagnosticului prezumtiv
C1.3 Identificarea metodelor, tehnicilor si cunostintelor clinice dobandite ce urmeaza a fi integrate cu datele paraclinice cu scopul stabilirii diagnosticului pozitiv, diferential diferential, precum si stabilirea prognosticului bolii.
C1.4 Evaluarea critica a ipotezelor, a mijloacelor si metodelor utilizate ca suport pentru formularea individualizata a diagnosticului.
C2 Conceperea si aplicarea unui plan terapeutic adecvat afectiunii (afectiunilor) identificate.
C2.1Definirea si insusirea mecanismelor de actiune a medicamentelor, cunoasterea indicatiilor contraindicatiilor si a efectelor adverse a resurselor terapeutice utilizate in practica medicala precum si aprofundarea manevrelor de resuscitare in conditii de urgenta
C2.2Utilizarea notiunilor invatate privind resursele terapeutice pentru a formula planul de tratament precum si interpretarea corecta, in evolutie, a datelor clinice si paraclinice
C2.3 Aplicarea planului de tratament stabilit in concordanta cu stadiul actual si adaptarea sa individualizata la particularitatile pacientului si ale bolii.
C2.4Monitorizarea critica a rezultatelor terapiei
si adaptarea tratamentului la evolutia pacientului, reflectata prin datele clinice si paraclinice in dinamica.
C3Evaluarea corecta a riscului de imbolnavire sau a contextului aparitiei unei imbolnaviri individuale / colective, urmate de alegerea si aplicarea masurilor adecvate de profilaxie.
C3.1Identificarea si aprofundarea principiilor de aplicare a masurilor de preventie, precum si a instrumentelor care stau la indemana medicului
C3.2Interpretarea si analiza factorilor de risc in vederea identificarii celor mai eficiente masuri de preventie a bolilor
C3.3Punerea in practica a masurilor de profilaxie adecvate pentru a preveni imbolnavirile (profilaxia primara), precum si a celor de recuperare a consecintelor unor boli deja declansate (profilaxia secundara si tertiara).
C3.4Observatia si evaluarea critica a rezultatelor aplicarii masurilor de profilaxie, atat in ceea ce priveste patologia individului, cat si a colectivitatilor, utilizand instrumentele proprii metodelor epidemiologice.
C4Abordarea problemelor de sanatate/boala din perspectiva particularitatilor comunitatii, in relatie directa cu conditiile sociale, economice sau/si culturale proprii acelei colectivitati.
C4.1Descrierea conceptelor, teoriilor,şi noţiunilor fundamentale care influenteaza sau/si determina starea de sanatate a unei colectivitati definite si a masurilor care influenteaza starea de sanatate a colectivitatilor
C4.2Interpretarea si analiza corecta a datelor demografice ce caracterizeaza grupul "tinta" si evaluarea cauzelor implicate in alterarea starii de sanatate a colectivitatii
C4.3Aplicarea practica a masurilor adecvate (de profilaxie, sociale, economice) pentru asigurarea imbunatatirii starii de sanatate, diminuarea riscului de imbolnavire si ameliorarea calitatii vietii
C4.4Utilizarea instrumentelor si a datelor epidemiologice si socio-economice pentru evaluarea rezultatelor masurilor aplicate si, prin aceasta, asigurarea monitorizarii starii de sanatate a populatiei care alcatuieste colectivitatea "tinta".
Competențe transversale CT1
Aplicarea strategiilor de identificare şi analiza si executare a sarcinilor ce îi sunt alocate şi pe care şi le asumă, precum şi de a stabili relatii cu pacientii şi colegii săi, intr-un cadru profesional si in afara acestuia.
CT2
Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierahice in scopul realizării unui proiect comun
CT3
Reactualizarea cunoştinţelor privind problemele medicale, utilizând metode şi tehnici active de învăţare şi utilizând surse de documentare atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie international

Elaborarea unei lucrări de sinteză, pe o temă actuală din domeniu, şi tehnoredactarea acesteia într-o limbă de circulaţie internaţională

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Transmiterea catre student a informatiilor privind diagnosticul si tratamentul principalelor boli respiratorii expuse la tema cursului si a LP actualizate conform ghidurilor nationale si internationale
Castigarea de catre student a abilitatilor de a recunoaste semnele/simptomele bolilor pulmonare si de a efectua unele investigatii specifice tematicii disciplinei de Pneumologie
7.2 Obiectivele specifice Castigarea de catre student a abilitatilor de diagnostic si tratament specifice pneumologiei
-efectuarea si interpretarea spirometriei, a echografiei toracice, a prelevarilor bacteriologice
-administrarea medicatiei inhalatorii bronhodilatatoare si corticoizi, aerosoli
-administrarea si monitorizarea oxigenoterapiei, ventilatiei nonivazive
-interpretarea bronhoscopiei, radiografiei pulmonare si CT toracic
-interpretarea poligrafiei respiratorii din timpul somnului
-consiliere antifumat si combaterea simptomelor de sevraj

8. Conținuturi
Nr. crt. 8.1 Curs Metode de predare Nr. ore Observații Corelare cu ICS
Semestrul I
1. Cursul nr. 1. Aparatul respirator - Elemente de anatomie, fiziologie/ fiziopatologie integrată - CORELATII cu patologia respiratorie a). Cutia toracica si organele continute b). Disfunctia ventilatorie restrictiva prin afectarea cutiei toracice c). Caile respiratorii superioare si inferioare. Bronhoscopia - tehnici endoscopice, indicatii, ecografia endobronsica cu punctie transbronsica EBUS. Traheomalacia d). Functiile plamanului si pleurelor. e). Mecanisme de producere ale colectiilor pleurale Prezentare orala + multimedia 2 ore Dureri de spate /durere in piept Dispnee Stridor Carcinom bronsic Patologie pulmonara cronica Bronsita cronica si emfizem Hemoptizie Pleurezie Pneumotorace
2. Cursul nr. 2. 2.1 Teste functionale respiratorii a). Spirometria si testul de reversibilitate bronsica b). Pletismografia c) Factorul de transfer -DLCO c). Pulsoximetria, gazometria d). Testul de mers de 6 min. e). Indicele compozit de prognostic BODE (BMI, Obstruction, Dyspneea Scale, Exercice – Test de mers) 2.2. a). Disfunctii ventilatorii (obstructive/restricive/mixte, tulburari de difuziune, Insuficienta pulmonara din bolile bronhopulmonare - etiologie, mecanisme, diagnostic, aspect clinic, principii de tratament b). Corpii straini intrabronsici – tratament bronhoscopic c). Oxigenoterapia de scurta durata si de lunga durata la domiciliu d). Ventilatia noninvaziva in insuficienta pulmonara (la domiciliu) e). Ghiduri de management a Oxigenoterapiei si a VNI de lunga durata (Ghiduri Europene si Legislatia din Romania) Prezentare orala + multimedia 2 ore Dispnee. Stridor Patologie pulmonara cronica Carcinom bronsic Bronsita cronica si emfizem Astm Hemoptizie Pleurezie ; Pneumotorace Patologie pulmonara cronica Bronsita cronica si emfizem Astm. Fibroza chistica.Tulburari de somn Stridor Dispnee. Cianoza Echilibru hidroelectrolitic. Dezechilibru acido - bazic Conditie ce afecteaza individual si familia. Explicam boala Consult si indicatii pentru managementul si tratamentul bolii. Educatie Oxigen de lunga durata la domiciliu
3. Cursul nr. 3. 3.1. Pneumopatii infectioase comunitare si neinfectioase la adult (clasificare, diagnostic clinic, radiologic, bronhoscopia, principii/ghiduri de tratament 2015) a) Pneumopatii acute comunitare si cronice – clasificare, f. de risc, diagnostic b) Pneumopatii de hipersensibilizare/alveolite c). Supuratii pulmonare difuze/abcesul pulmonar, supuratia pleuro - pulmonara 3.2. Bronsiectaziile. Mucoviscidoza (fibroza chistica) Prezentare orala + multimedia Curs integrat cu Disciplina de Boli Infectioase – tratamentul infectiilor de tract respirator (45 min) 2 ore Infectii de tract respirator Patologie pulmonara cronica Dispnee, tulburari alergice ( alveolite - plamanil de fermier) Pleurezie purulenta Fibroza chistica – pierdere ponderala, malnutritie, dispnee, oboseala, cianoza Conditie ce afecteaza familia si individul Explicam boala ; educatie, tratament, management Ingrijiri paleative
4. Cursul nr. 4. Boala bronho - pulmonara obstructiva cronica 1. Principalele fenotipuri (emfizem, predominent bronsitic,« overlap» ACOS (Asthma-COPD), bronsiolita, fenotipul exacerbator, deficitul de alfa 1 antitripsina 2. Investigatii specifice – CT multdetector cantitativ , explorari functionale respiratorii, chestionare de monitorizare CAT ( “COPD assessment test”) 3. Exacerbarea BPOC 4. Tratamentul BPOC stabil si al exacerbarilor 5. Ghidul GOLD (UE si ATS) 2016 de management al BPOC 6. Reabilitarea pulmonara in BPOC Prezentare orala + multimedia TBL 2 ore Patologie pulmonara cronica Bronsita cronica si emfizem pulmonar Abuz de substante – fumat Dispnee, cianoza, tuse, disabilitate, tulburari de somn Complicatii : carcinom bronsic, encefalopatie si tulburari ale constientei (CO2), cord pulmonar, pneumotorace, osteoporoza, depresie Conditie ce afecteaza individul si societatea Explicam boala, Recomandam tratament, management la domiciuliu, Reabilitare pulmonara,O2 VNI
5. Cursul nr. 5. Astmul bronsic 1.Etiologie, forme particulare 2. Astmul cronic cu remodelare fibroasa 3. Investigatii specifice in astmul bronsic – spirometrie, chestionare, dozari imunologice 4. Exacerbarea astmatica - starea de rau astmatic 5. Astmul dificil de tratat 6. Principii de tratament in astmul bronsic si monitorizare 7. Ghidul 2016 GINA de tratament Reabilitarea pulmonara Prezentare orala + multimedia 2 ore Patologie pulmonara cronica Astmul Abuz de substante – expunere, fumat, alergene Infectie de tract respirator Dispnee, cianoza, oboseala, tulburare de somn Conditie ce afecteaza individul si societatea Explicam boala, Recomandam tratament, management la domiciuliu Reabilitare pulmonara,O2
6. Cursul nr. 6. 1. Cancerul bronhopulmonar si mezoteliomul pleural malign a) Epidemiologie, factori de risc (fumat, iradiere, poluare) b) Aspect clinic, diagnostic (bronhoscopie, CT, PET – CT, biopsie bronsica si transbronsica EBUS) c) Stadializare d). Indicatii de tratament Ghidul EUropean ESMO si ATS/CHEST Ghidul National al Societatii Române de Pneumologie pentru Managementul Cancerului pulmonar 2. Tumori benigne Prezentare orala + multimedia 2 ore Patologie pulmonara cronica Carcinom bronsic Abuz de substante – fumat Dispnee, cianoza, adenopatie, dureri in piept/ pierdere ponderala, oboseala, pleurezie, malnutritie, hemoptizie, depresie Conditie ce afecteaza individul si societatea. Explicam boala Recomandam tratament, management la domiciliu, O2 In grijiri paleative, managementul durerii, doliu
7. Cursul nr 7. 1. Sarcoidoza 2. Fibroze interstitiale difuze (FID) a). Clasificare, etiologie, patogeneza b). Aspect clinic c)Paraclinic - HRCT, bronhoscopia si lavajul bronchoalveolar, biopsia pulmonara d). Fibroze idiopatice si iatrogene e). Diagnostic pozitiv si diferential al FID . Tratamentul FID f). Indicatiile transplantului pulmonar, monitorizare, complicatii, legislatie g).Ghiduri Europene/ATS de diagnostic si tratament Prezentare orala + multimedia 2 ore Patologie pulmonara cronica Dispnee, cianoza, Boala a tesutului conjunctiv Conditie ce afecteaza individul si societatea. Explicam boala cronica Recomandam tratament, management la domiciu Reabilitare pulmonara,O2 In grijiri paleative,
8. Cursul nr. 8. Patologia pleurala 1. Punctia pleurala/toracocenteza echoghidata 2. Punctia pleurala biopsie 3. Examenul lichidului pleural - Criteriile LIGHT de diagnostic exudate/transudate, Investigatii citologice, bacteriologice si imunologice din lichidul pleural 4. Principalele Exudate pleurale de cauza pulmonara a) Colectia parapneumonica b) Pleurezia TBC c) Pleurezia neoplazica secundara d) Empiemul pleural 5. Mezoteliomul pleural 6. Placi pleurale 7. Pneumotorace, chilotorace, hemotorace 8. Pahipleurite/fibrotorace Prezentare orala + multimedia 2 ore TBL Patologie pulmonara cronica Durere de spate/durere toracica, pierdere ponderala Dispnee, oboseala Pleurezie Pneumotorace Mezoteliom Explicam boala Recomandam tratament, management ; Ingrijiri paleative/managementul durerii in mezoteliom
9. Cursul nr. 9. Tulburarile respiratorii in timpul somnului a) Sindroamele de apnee in somn (SAS) de tip obstructiv b) Apneea in somn de tip central si mixta c). Sindromul de hipoventilatie obezitate (SHO) d). Polisomnografia si alte investigatii specifice (chestionarele de evaluare a somnolentei diurne, oximetria nocturna, actigrafia) f). Complicatiile tulburarilor respiratorii in timpul somnului g). Tratamentul si monitorizarea tratamentului de lunga durata la domiciliu cu CPAP/APAP/BiPAP a SAS si a SHO Prezentare orala + multimedia 2 ore Patologie pulmonara cronica Tulburari de somn cu hipoxemie, castig ponderal, oboseala Complicatii severe Conditie ce afecteaza individul, familia si si societatea Explicam boala cronica Tratament, management la domiciliu, educatie Reabilitare pulmonara, scadere ponderala Tratament CPAP/VNI/monitorizare, dieta, activitate fizica sustinuta
10. Cursul nr. 10. Fumatul - boala severa de adictie a) Fumatul activ – efecte nocive respiratorii si sistemice b). Fumatul “second – hand” si third handȚ – efecte respiratorii si sistemice c). Consilierea pentru renuntarea la fumat d). Medicatia de sustinere a abandonului tabagic e). Monitorizarea exfumatorului. Programul STOP FUMAT Prezentare orala + multimedia TBL – efectele nocive ale fumatului la nivelul diferitelor organe si sisteme 2 ore TBL Patologie pulmonara cronica Abuz de substante – fumat Determina o patologie grava - dispnee, bronsita cronica si emfizem pulmonar, carcinom bronsic, patologie cardiaca ischemica, patologie cerebrovasculara, depresie Conditie ce afecteaza individul, familia si si societatea Consiliere antifumat, explicam boala cronica, educatie Recomandam tratament
11. Cursul nr. 11. Tuberculoza TB a). Epidemiologia TB – endemia mondiala si nationala b). Factorii de risc ai TB b). Etiologie – M. tuberculoase si atipice. Mijloace moderne de diagnostic – microscopie/cultura/ antibiograma c). Patogeneza TB d). Morfopatologia TB – granulomul TB. Mijloace de prelevare pentru examen histopatologic. e) Tuberculoza latenta Prezentare orala + multimedia Integrare cu disciplina de Microbiologie – 30min (bacilul Koch 2 ore Patologie pulmonara cronica Tuberculoza Infectie de tract respirator Imunodeficienta, coinfectie HIV
12. Cursul nr. 12. Tuberculoza primara a). Diagnostic clinic b) Aspecte radiologice, diagnostic diferential al adenopatiei mediastinohilare c) Testul tuberculinic si T. Quantiferon d). Complicatiile TB primare – cazeificarea extensiva si diseminarea hematogena e) TB miliara pulmonara si generalizata Prezentare orala + multimedia 2 ore Patologie pulmonara cronica Infectie a copilului Anemie Dispnee, stridor, hemoptizie Perdere ponderala, oboseala Tulburari de apetit alimentar Sepsis prin TB miliara
13. Cursul nr. 13. 1. Tuberculoza secundara pulmonara a). Diagnostic clinic, radiologic b). TB nodulara, TB infiltrativa, TB cavitara, TB fibroase c) Diagnosticul diferential al TB infiltrative si cavitare c). Hemoptizia - diagnostic pozitiv si diferential si tratament d). Complicatiile TB secundare e) Tuberculomul 2. TB extrapulmonara (ganglionara, osteoarticulara, renala, genitala, digestiva, pericardica, peritoneala, alte organe) – diagnostic pozitiv si diferential prin mijloace specifice moderne Prezentare orala + multimedia 2 ore Patologie pulmonara cronica Tuberculoza, Dureri de spate/dureri de piept Dispnee, stridor, hemoptizie Pierdere ponderala, oboseala Tulburari de apetit alimentar Pleurezie, Pneumotorace TB extrapulmonar
14. Cursul nr. 14. Tratamentul si profilaxia tuberculozei a). Tratamentul etiologic cu antibiotice antituberculoase (regimuri OMS/PNCT 2016 - 2020 ); tratamentul simptomatic, patogenetic, indicatiile tratamentului chirurgical asociat in TB b). Tratamentul sub directa observatie DOTS - categorii, monitorizare, c). TB multidrogrezistenta MDR d). Profilaxia TB - vaccinarea BCG, lupta in focar, educatia sanitara e). Ancheta epidemiologica f). Programul National de Control al Tuberculozei si strategii 2015 - 2020 Prezentare orala + multimedia 2 ore Patologie pulmonara cronica Tuberculoza Conditie ce afecteaza individul, familia si si societatea Consiliere antifumat, explicam boala cronica Tratament si management al bolii sub supraveghere; Supervizare si suport guvernamental Reactii medicamentoase Imunizare – vaccinarea BCG Educatie.
Semestrul II
1. Cursul nr. 1. Aparatul respirator - Elemente de anatomie, fiziologie/ fiziopatologie integrată - CORELATII cu patologia respiratorie a). Cutia toracica si organele continute b). Disfunctia ventilatorie restrictiva prin afectarea cutiei toracice c). Caile respiratorii superioare si inferioare. Bronhoscopia - tehnici endoscopice, indicatii, ecografia endobronsica cu punctie transbronsica EBUS. Traheomalacia d). Functiile plamanului si pleurelor. e). Mecanisme de producere ale colectiilor pleurale Prezentare orala + multimedia 2 ore Dureri de spate /durere in piept Dispnee Stridor Carcinom bronsic Patologie pulmonara cronica Bronsita cronica si emfizem Hemoptizie Pleurezie Pneumotorace
2. Cursul nr. 2. 2.1 Teste functionale respiratorii a). Spirometria si testul de reversibilitate bronsica b). Pletismografia c) Factorul de transfer -DLCO c). Pulsoximetria, gazometria d). Testul de mers de 6 min. e). Indicele compozit de prognostic BODE (BMI, Obstruction, Dyspneea Scale, Exercice – Test de mers) 2.2. a). Disfunctii ventilatorii (obstructive/restricive/mixte, tulburari de difuziune, Insuficienta pulmonara din bolile bronhopulmonare - etiologie, mecanisme, diagnostic, aspect clinic, principii de tratament b). Corpii straini intrabronsici – tratament bronhoscopic c). Oxigenoterapia de scurta durata si de lunga durata la domiciliu d). Ventilatia noninvaziva in insuficienta pulmonara (la domiciliu) e). Ghiduri de management a Oxigenoterapiei si a VNI de lunga durata (Ghiduri Europene si Legislatia din Romania) Prezentare orala + multimedia 2 ore Dispnee. Stridor Patologie pulmonara cronica Carcinom bronsic Bronsita cronica si emfizem Astm Hemoptizie Pleurezie ; Pneumotorace Patologie pulmonara cronica Bronsita cronica si emfizem Astm. Fibroza chistica.Tulburari de somn Stridor Dispnee. Cianoza Echilibru hidroelectrolitic. Dezechilibru acido - bazic Conditie ce afecteaza individual si familia. Explicam boala Consult si indicatii pentru managementul si tratamentul bolii. Educatie Oxigen de lunga durata la domiciliu
3. Cursul nr. 3. 3.1. Pneumopatii infectioase comunitare si neinfectioase la adult (clasificare, diagnostic clinic, radiologic, bronhoscopia, principii/ghiduri de tratament 2015) a) Pneumopatii acute comunitare si cronice – clasificare, f. de risc, diagnostic b) Pneumopatii de hipersensibilizare/alveolite c). Supuratii pulmonare difuze/abcesul pulmonar, supuratia pleuro - pulmonara 3.2. Bronsiectaziile. Mucoviscidoza (fibroza chistica Prezentare orala + multimedia Curs integrat cu Disciplina de Boli Infectioase – tratamentul infectiilor de tract respirator (45 min) 2 ore Infectii de tract respirator Patologie pulmonara cronica Dispnee, tulburari alergice ( alveolite - plamanil de fermier) Pleurezie purulenta Fibroza chistica – pierdere ponderala, malnutritie, dispnee, oboseala, cianoza Conditie ce afecteaza familia si individul Explicam boala ; educatie, tratament, management Ingrijiri paleative
4. Cursul nr. 4. Boala bronho - pulmonara obstructiva cronica 1. Principalele fenotipuri (emfizem, predominent bronsitic,« overlap» ACOS (Asthma-COPD), bronsiolita, fenotipul exacerbator, deficitul de alfa 1 antitripsina 2. Investigatii specifice – CT multdetector cantitativ , explorari functionale respiratorii, chestionare de monitorizare CAT ( “COPD assessment test”) 3. Exacerbarea BPOC 4. Tratamentul BPOC stabil si al exacerbarilor 5. Ghidul GOLD (UE si ATS) 2016 de management al BPOC 6. Reabilitarea pulmonara in BPOC Prezentare orala + multimedia TBL 2 ore Patologie pulmonara cronica Bronsita cronica si emfizem pulmonar Abuz de substante – fumat Dispnee, cianoza, tuse, disabilitate, tulburari de somn Complicatii : carcinom bronsic, encefalopatie si tulburari ale constientei (CO2), cord pulmonar, pneumotorace, osteoporoza, depresie Conditie ce afecteaza individul si societatea Explicam boala, Recomandam tratament, management la domiciuliu, Reabilitare pulmonara,O2 VNI
5. Cursul nr. 5. Astmul bronsic 1.Etiologie, forme particulare 2. Astmul cronic cu remodelare fibroasa 3. Investigatii specifice in astmul bronsic – spirometrie, chestionare, dozari imunologice 4. Exacerbarea astmatica - starea de rau astmatic 5. Astmul dificil de tratat 6. Principii de tratament in astmul bronsic si monitorizare 7. Ghidul 2016 GINA de tratament Reabilitarea pulmonara Prezentare orala + multimedia 2 ore Patologie pulmonara cronica Astmul Abuz de substante – expunere, fumat, alergene Infectie de tract respirator Dispnee, cianoza, oboseala, tulburare de somn Conditie ce afecteaza individul si societatea Explicam boala, Recomandam tratament, management la domiciuliu Reabilitare pulmonara,O2
6. Cursul nr. 6. 1. Cancerul bronhopulmonar si mezoteliomul pleural malign a) Epidemiologie, factori de risc (fumat, iradiere, poluare) b) Aspect clinic, diagnostic (bronhoscopie, CT, PET – CT, biopsie bronsica si transbronsica EBUS) c) Stadializare d). Indicatii de tratament Ghidul EUropean ESMO si ATS/CHEST Ghidul National al Societatii Române de Pneumologie pentru Managementul Cancerului pulmonar 2. Tumori benigne Prezentare orala + multimedia 2 ore Patologie pulmonara cronica Carcinom bronsic Abuz de substante – fumat Dispnee, cianoza, adenopatie, dureri in piept/ pierdere ponderala, oboseala, pleurezie, malnutritie, hemoptizie, depresie Conditie ce afecteaza individul si societatea. Explicam boala Recomandam tratament, management la domiciliu, O2 In grijiri paleative, managementul durerii, doliu
7. Cursul nr 7. 1. Sarcoidoza 2. Fibroze interstitiale difuze (FID) a). Clasificare, etiologie, patogeneza b). Aspect clinic c)Paraclinic - HRCT, bronhoscopia si lavajul bronchoalveolar, biopsia pulmonara d). Fibroze idiopatice si iatrogene e). Diagnostic pozitiv si diferential al FID . Tratamentul FID f). Indicatiile transplantului pulmonar, monitorizare, complicatii, legislatie g).Ghiduri Europene/ATS de diagnostic si tratament Prezentare orala + multimedia 2 ore Patologie pulmonara cronica Dispnee, cianoza, Boala a tesutului conjunctiv Conditie ce afecteaza individul si societatea. Explicam boala cronica Recomandam tratament, management la domiciu Reabilitare pulmonara,O2 In grijiri paleative,
8. Cursul nr. 8. Patologia pleurala 1. Punctia pleurala/toracocenteza echoghidata 2. Punctia pleurala biopsie 3. Examenul lichidului pleural - Criteriile LIGHT de diagnostic exudate/transudate, Investigatii citologice, bacteriologice si imunologice din lichidul pleural 4. Principalele Exudate pleurale de cauza pulmonara a) Colectia parapneumonica b) Pleurezia TBC c) Pleurezia neoplazica secundara d) Empiemul pleural 5. Mezoteliomul pleural 6. Placi pleurale 7. Pneumotorace, chilotorace, hemotorace 8. Pahipleurite/fibrotorace Prezentare orala + multimedia 2 ore TBL Patologie pulmonara cronica Durere de spate/durere toracica, pierdere ponderala Dispnee, oboseala Pleurezie Pneumotorace Mezoteliom Explicam boala Recomandam tratament, management ; Ingrijiri paleative/managementul durerii in mezoteliom
9. Cursul nr. 9. Tulburarile respiratorii in timpul somnului a) Sindroamele de apnee in somn (SAS) de tip obstructiv b) Apneea in somn de tip central si mixta c). Sindromul de hipoventilatie obezitate (SHO) d). Polisomnografia si alte investigatii specifice (chestionarele de evaluare a somnolentei diurne, oximetria nocturna, actigrafia) f). Complicatiile tulburarilor respiratorii in timpul somnului g). Tratamentul si monitorizarea tratamentului de lunga durata la domiciliu cu CPAP/APAP/BiPAP a SAS si a SHO Prezentare orala + multimedia 2 ore Patologie pulmonara cronica Tulburari de somn cu hipoxemie, castig ponderal, oboseala Complicatii severe Conditie ce afecteaza individul, familia si si societatea Explicam boala cronica Tratament, management la domiciliu, educatie Reabilitare pulmonara, scadere ponderala Tratament CPAP/VNI/monitorizare, dieta, activitate fizica sustinuta
10. Cursul nr. 10. Fumatul - boala severa de adictie a) Fumatul activ – efecte nocive respiratorii si sistemice b). Fumatul “second – hand” si third handȚ – efecte respiratorii si sistemice c). Consilierea pentru renuntarea la fumat d). Medicatia de sustinere a abandonului tabagic e). Monitorizarea exfumatorului. Programul STOP FUMAT Prezentare orala + multimedia TBL – efectele nocive ale fumatului la nivelul diferitelor organe si sisteme 2 ore TBL Patologie pulmonara cronica Abuz de substante – fumat Determina o patologie grava - dispnee, bronsita cronica si emfizem pulmonar, carcinom bronsic, patologie cardiaca ischemica, patologie cerebrovasculara, depresie Conditie ce afecteaza individul, familia si si societatea Consiliere antifumat, explicam boala cronica, educatie Recomandam tratament
11. Cursul nr. 11. Tuberculoza TB a). Epidemiologia TB – endemia mondiala si nationala b). Factorii de risc ai TB b). Etiologie – M. tuberculoase si atipice. Mijloace moderne de diagnostic – microscopie/cultura/ antibiograma c). Patogeneza TB d). Morfopatologia TB – granulomul TB. Mijloace de prelevare pentru examen histopatologic. e) Tuberculoza latenta Prezentare orala + multimedia Integrare cu disciplina de Microbiologie – 30min (bacilul Koch 2 ore Patologie pulmonara cronica Tuberculoza Infectie de tract respirator Imunodeficienta, coinfectie HIV
12. Cursul nr. 12. Tuberculoza primara a). Diagnostic clinic b) Aspecte radiologice, diagnostic diferential al adenopatiei mediastinohilare c) Testul tuberculinic si T. Quantiferon d). Complicatiile TB primare – cazeificarea extensiva si diseminarea hematogena e) TB miliara pulmonara si generalizata Prezentare orala + multimedia 2 ore Patologie pulmonara cronica Infectie a copilului Anemie Dispnee, stridor, hemoptizie Perdere ponderala, oboseala Tulburari de apetit alimentar Sepsis prin TB miliara
13. Cursul nr. 13. 1. Tuberculoza secundara pulmonara a). Diagnostic clinic, radiologic b). TB nodulara, TB infiltrativa, TB cavitara, TB fibroase c) Diagnosticul diferential al TB infiltrative si cavitare c). Hemoptizia - diagnostic pozitiv si diferential si tratament d). Complicatiile TB secundare e) Tuberculomul 2. TB extrapulmonara (ganglionara, osteoarticulara, renala, genitala, digestiva, pericardica, peritoneala, alte organe) – diagnostic pozitiv si diferential prin mijloace specifice moderne Prezentare orala + multimedia 2 ore Patologie pulmonara cronica Tuberculoza, Dureri de spate/dureri de piept Dispnee, stridor, hemoptizie Pierdere ponderala, oboseala Tulburari de apetit alimentar Pleurezie, Pneumotorace TB extrapulmonar
14. Cursul nr. 14. Tratamentul si profilaxia tuberculozei a). Tratamentul etiologic cu antibiotice antituberculoase (regimuri OMS/PNCT 2016 - 2020 ); tratamentul simptomatic, patogenetic, indicatiile tratamentului chirurgical asociat in TB b). Tratamentul sub directa observatie DOTS - categorii, monitorizare, c). TB multidrogrezistenta MDR d). Profilaxia TB - vaccinarea BCG, lupta in focar, educatia sanitara e). Ancheta epidemiologica f). Programul National de Control al Tuberculozei si strategii 2015 - 2020 Prezentare orala + multimedia 2 ore Patologie pulmonara cronica Tuberculoza Conditie ce afecteaza individul, familia si si societatea Consiliere antifumat, explicam boala cronica Tratament si management al bolii sub supraveghere; Supervizare si suport guvernamental Reactii medicamentoase Imunizare – vaccinarea BCG Educatie.
Bibliografie:
1.Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi – “Pneumologia, Diagnosticul si tratamentul afectiunilor pleurale », Ed. UniversityPress, UMF tg. Mures 2016, ISBN 978 – 973 – 169 – 459 – 7; editura.universitypress@umftgm.ro;
2.Edith Simona Ianosi, Gabriela Jimborean, Alexandra Comes, Dombi Istvan, Delia Georgeta Lupuț „Pneumology. Textbook of respiratory medicine”, Ed. UniversityPress; editura.universitypress@umftgm.ro, Tg. Mures/2014 ISBN 978 – 973 – 169 – 139 – 8, cod CNCS 210;
3.Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi - ”Pneumology/Tuberculosis”, Ed. University Press,Târgu-Mureş, 2013,ISBN ISBN – 978 -973 – 169 – 225 -8, cod CNCS 210; editura.universitypress@umftgm.ro;
4.Gabriela Jimborean - „Investigaţii morfologice în pneumologie. Endoscopia bronşică. Toracoscopia. Puncţia şi biopsia pleurală”, Ed. Univ. „Petru Maior”, Tg-Mureş, 2005, ISBN 973 – 7794 – 22 – 2;
5.Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianoşi, Alexandra Comes - „Recuperarea respiratorie şi balneo-fiziokinetoterapia în afecţiunile respiratorii”, Ed. UniversityPress, 2013 ISBN 978 – 973 – 169 – 226 – 5; editura.universitypress@umftgm.ro;
6.Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianoşi, Cornelia Toganel, Alexandra Comes, Oana Arghir – „Pneumologie. Examen clinic şi explorări paraclinice în Pneumologie”, Ed. UniversityPress UMF Tg. Mures, 2008; ISBN 978 – 973 – 169 – 034 – 6;
7.Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianoşi – „Semiologie şi clinică medicală - Tehnica îngrijirii pacienţilor cu boli respiratorii”, UMF Tg-Mureş, 2007;
8.Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi – „Pneumologie. Tuberculoza pulmonară şi extrapulmonară”, Editura University Press, Tirgu-Mureş, 2010; ISBN 978 – 973 – 169 – 139 – 8, cod CNCS 210; editura.universitypress@umftgm.ro;

Nr. crt. 8.1 Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Metode de predare Nr. ore Observații Corelare cu ICS
Semestrul I
1. Sedinta stagiu nr. 1 Regulamentul Disciplinei de Pneumologie, Barem minim de manopere, caiet de abilitati/CBL 2. Foaia de observatie clinica a pacientului cu boli pulmonare - Examenul clinic – anamneza si examen obiectiv in pneumologie - Solicitarea examinarilor paraclinice adecvate - Formularea unui diagnostic pozitiv si a diagnosticelor diferenţiale - Plan terapeutic individualizat si de profilaxie primara, secundara/tertiara 3. Modelul unei Prezentari de caz clinic (oral/multimedia) Teste functionale respiratorii TFR - Spirometria + t. de reversibilitate: efectuare/ interpretare - Rezistenta cailor aeriene la flux , curba Presiune/volum, DLCO – interpretare - Gazometrie – interpretare - PulsOximetria - Testul de mers de 6 min. Idicele BODE - Chestionare de calitatea vietii; Asthma Control Questionaire (ACQ), COPD Assessement Test (CAT) Terapia pe cale inhalatorie (bronho-dilatatoare, corticoizi inhalatori, antibiotice, mucolitice) - Indicatii - Dispozitive inhalatorii, Spacer, nebulizatoare - Tehnica de administrare, monitorizare Demonstratii practice Prezentari de cazuri CBL 3 ore 2,5 ore Sala UMF Clinica Pneumologie Cunostinte de baza (tehnice si contextuale) Abilitati de baza (performance base, skills) Comunicare interpersonala – doctor - pacient
2. Sedinta stagiu nr. 2. Investigatii imagistice in bolile respiratorii - Radiografia pulmonară in variate afectiuni respiratorii. Demonstratii practice Prezentari de cazuri CBL 3 ore Sala UMF Clinica Pneumologie Cunostinte de baza (tehnice si contextuale) Abilitati de baza (performance base, skills)
3. Sedinta stagiu nr. 3. Toracocenteza -Indicatii, ghidare echografica, CT - Tehnica de efectuare – demonstratii pe pacienti internati in Cl. Pneumologie - Investigatii din lichidul pleural (bacteriologice, citologice, biochimice) Recomandare si Interpretarea buletinelor. Demonstratii practice Prezentari de cazuri 3 ore Clinica Pneumologie + Centru de Simulare UMF Tg. Mures Cunostinte de baza (tehnice si contextuale) Abilitati de baza (performance base, skills
4. Sedinta de stagiu nr. 4. Apneea in timpul somnului (obstructiva AOS si centrala ACS) S. obezitate hipoventilatie SOH - Chestionare de evaluare a somnolentei diurne excesive (Q Berlin, Epworth) - Poligrafia, Polisomnografia – indicatii, evaluarea buletinului PSG Demonstratii practice Prezentari de cazuri 3 ore Sala UMF Clinica Pneumologie Cunostinte de baza (tehnice si contextuale) Abilitati de baza (performance base, skills)
5. Sedinta de Stagiu nr. 5. Tabagismul cronic. Fisa fumatorului. - Chestionarul de evaluare a dependentei nicotinice Fagerstorm. Prezentari de cazuri din patologia respiratorie:BPOC,Astm bronsic,Tuberculoza,Cancerul bronhopulmonar,Colectii pleurale,ptx,pioptx,Pneumonii si supuratii pleuro-pulmonare,Transplant pulmonar,Tulburari respiratorii in timpul somnului,Insuficienta respiratorie,VNI. Prezentari de cazuri din patologia respiratorie:BPOC,Astm bronsic,Tuberculoza,Cancerul bronhopulmonar,Colectii pleurale,ptx,pioptx,Pneumonii si supuratii pleuro-pulmonare,Transplant pulmonar,Tulburari respiratorii in timpul soCBL Demonstratii practice Prezentari de cazuri TEST GRILA DE EVALUARE PERIODICA 3 ore Sala UMF Clinica Pneumologie Cunostinte de baza (tehnice si contextuale) Abilitati de baza (performance base, skills)
6. Sedinta de Stagiu nr.6-CT toracic, HRCT, Multidetector CT-PET – CT-prezentare de caz Ultrasonografie toraco -pleurală-Indicatii diagnostice si terapeutice (uzuale si „BLUE Protocol”) -Aparate, tehnica US „pas cu pas” -Efectuare de ecografii de catre studenti in Cl. Pneumologie la patul bolnavului (2 aparate portabile) -Aspecte normale si patologice (colectii lichidiene, PTX, tumori).Prezentari de cazuri din patologia respiratorie:BPOC,Astm bronsic,Tuberculoza,Cancerul bronhopulmonar,Colectii pleurale,ptx,pioptx,Pneumonii si supuratii pleuro-pulmonare,Transplant pulmonar,Tulburari respiratorii in timpul somnului,Insuficienta respiratorie,VNI. CBL Demonstratii practice 3 ore Sala UMF Clinica Pneumologie Cunostinte de baza (tehnice si contextuale) Abilitati de baza (performance base, skills)
7. Sedinta de stagiu nr.7-Fibrobronhoscopia, biopsii,lavaj bronhoalveolar, EBUS - EndoBronchial UltraSound-Indicatii, aparate, tehnici, prelevate-Interpretarea buletinelor-Prezentarea tehnicilor pe cazuri reale in clinica si in Centrul de simulare UMF.Prezentari de cazuri din patologia respiratorie:BPOC,Astm bronsic,Tuberculoza,Cancerul bronhopulmonar,Colectii pleurale,ptx,pioptx,Pneumonii si supuratii pleuro-pulmonare,Transplant pulmonar,Tulburari respiratorii in timpul somnului,Insuficienta respiratorie,VNI. CBL Demonstratii practice 3 ore Sala UMF Clinica Pneumologie Cunostinte de baza (tehnice si contextuale) Abilitati de baza (performance base, skills)
8. Sedinta de stagiu nr.8.Prezentarea de cazuri CPAP si Suportul ventilator (VNI non-invaziva, BI PAP) - Indicatii, aparate, masti, legislatie - Efectuare practica, monitorizare - Prezentarea de cazuri cu indicatii de CPAP/VNI – BPOC sever, hipoventilatie/obezitate, etc Oxigenoterapia de scurta durata si de lunga durata la domiciliu-Indicatii, aparate-Monitorizare, legislatie -Prezentare de cazuri ce necesita oxigenoterapie.Prezentari de cazuri din patologia respiratorie:BPOC,Astm bronsic,Tuberculoza,Cancerul bronhopulmonar,Colectii pleurale,ptx,pioptx,Pneumonii si supuratii pleuro-pulmonare,Transplant pulmonar,Tulburari respiratorii in timpul somnului,Insuficienta respiratorie,VNI. CBL Demonstratii practice 3 ore Sala UMF Clinica Pneumologie Cunostinte de baza (tehnice si contextuale) Abilitati de baza (performance base, skills)
9. Sedinta de stagiu nr.9.Tabagismul cronic.Consilierea pentru abandonarea fumatului. Terapia specifica medicamentoasa antifumat: indicatii, plan de tratament, monitorizare.Prezentari de cazuri din patologia respiratorie:BPOC,Astm bronsic,Tuberculoza,Cancerul bronhopulmonar,Colectii pleurale,ptx,pioptx,Pneumonii si supuratii pleuro-pulmonare,Transplant pulmonar,Tulburari respiratorii in timpul somnului,Insuficienta respiratorie,VNI. CBL Demonstratii practice 3 ore Sala UMF Clinica Pneumologie Cunostinte de baza (tehnice si contextuale) Abilitati de baza (performance base, skills)
10. Sedinta de stagiu nr.10.Evaluarea studentilor la sfarsitul stagiului.Feedback-ul din partea studentilor.Prezentarea modului de elaborare a unei lucrari stiintifice. CBL Demonstratii practice 3 ore Sala UMF Clinica Pneumologie Cunostinte de baza (tehnice si contextuale) Abilitati de baza (performance base, skills)
11.
12.
13.
14.
Semestrul II
1. Sedinta stagiu nr. 1 Regulamentul Disciplinei de Pneumologie, Barem minim de manopere, caiet de abilitati/CBL 2. Foaia de observatie clinica a pacientului cu boli pulmonare - Examenul clinic – anamneza si examen obiectiv in pneumologie - Solicitarea examinarilor paraclinice adecvate - Formularea unui diagnostic pozitiv si a diagnosticelor diferenţiale - Plan terapeutic individualizat si de profilaxie primara, secundara/tertiara 3. Modelul unei Prezentari de caz clinic (oral/multimedia) Teste functionale respiratorii TFR - Spirometria + t. de reversibilitate: efectuare/ interpretare - Rezistenta cailor aeriene la flux , curba Presiune/volum, DLCO – interpretare - Gazometrie – interpretare - PulsOximetria - Testul de mers de 6 min. Idicele BODE - Chestionare de calitatea vietii; Asthma Control Questionaire (ACQ), COPD Assessement Test (CAT) Terapia pe cale inhalatorie (bronho-dilatatoare, corticoizi inhalatori, antibiotice, mucolitice) - Indicatii - Dispozitive inhalatorii, Spacer, nebulizatoare - Tehnica de administrare, monitorizare Demonstratii practice Prezentari de cazuri CBL 3 ore Sala UMF Clinica Pneumologie Cunostinte de baza (tehnice si contextuale) Abilitati de baza (performance base, skills) Comunicare interpersonala – doctor - pacient
2. Sedinta stagiu nr. 2. Investigatii imagistice in bolile respiratorii -Radiografia pulmonară in variate afectiuni respiratorii. Demonstratii practice Prezentari de cazuri 3 ore Sala UMF Clinica Pneumologie Cunostinte de baza (tehnice si contextuale) Abilitati de baza (performance base, skills)
3. Sedinta stagiu nr. 3. Toracocenteza-Indicatii, ghidare echografica, CT - Tehnica de efectuare – demonstratii pe pacienti internati in Cl. Pneumologie - Investigatii din lichidul pleural (bacteriologice, citologice, biochimice) Recomandare si Interpretarea buletinelor. Demonstratii practice Prezentari de cazuri 3 ore Clinica Pneumologie + Centru de Simulare UMF Tg. Mures Cunostinte de baza (tehnice si contextuale) Abilitati de baza (performance base, skills
4. Sedinta de stagiu nr. 4. Apneea in timpul somnului (obstructiva AOS si centrala ACS) S. obezitate hipoventilatie SOH - Chestionare de evaluare a somnolentei diurne excesive (Q Berlin, Epworth) - Poligrafia, Polisomnografia – indicatii, evaluarea buletinului PSG - Prezentarea de cazuri CPAP si Suportul ventilator (VNI non-invaziva, BI PAP) - Indicatii, aparate, masti, legislatie-Efectuare practica, monitorizare. Demonstratii practice Prezentari de cazuri 3 ore Sala UMF Clinica Pneumologie Cunostinte de baza (tehnice si contextuale) Abilitati de baza (performance base, skills)
5. Sedinta de Stagiu nr. 5. Tabagismul cronic. Fisa fumatorului. - Chestionarul de evaluare a dependentei nicotinice Fagenstrom - Consilierea pentru abandonarea fumatului. Prezentari de cazuri din patologia respiratorie:BPOC,Astm bronsic,Tuberculoza,Cancerul bronhopulmonar,Colectii pleurale,ptx,pioptx,Pneumonii si supuratii pleuro-pulmonare,Transplant pulmonar,Tulburari respiratorii in timpul somnului,Insuficienta respiratorie,VNI CBL Demonstratii practice Prezentari de cazuri TEST GRILA DE EVALUARE PERIODICA 3 ore Sala UMF Clinica Pneumologie Cunostinte de baza (tehnice si contextuale) Abilitati de baza (performance base, skills)
6. Sedinta de Stagiu nr.6-CT toracic, HRCT, Multidetector CT-PET – CT-prezentare de caz Ultrasonografie toraco -pleurală-Indicatii diagnostice si terapeutice (uzuale si „BLUE Protocol”) -Aparate, tehnica US „pas cu pas” -Efectuare de ecografii de catre studenti in Cl. Pneumologie la patul bolnavului (2 aparate portabile) -Aspecte normale si patologice (colectii lichidiene, PTX, tumori).Prezentari de cazuri din patologia respiratorie:BPOC,Astm bronsic,Tuberculoza,Cancerul bronhopulmonar,Colectii pleurale,ptx,pioptx,Pneumonii si supuratii pleuro-pulmonare,Transplant pulmonar,Tulburari respiratorii in timpul somnului,Insuficienta respiratorie,VNI. CBL Demonstratii practice 3 ore Sala UMF Clinica Pneumologie Cunostinte de baza (tehnice si contextuale) Abilitati de baza (performance base, skills)
7. Sedinta de stagiu nr.7-Fibrobronhoscopia, biopsii,lavaj bronhoalveolar, EBUS - EndoBronchial UltraSound-Indicatii, aparate, tehnici, prelevate-Interpretarea buletinelor-Prezentarea tehnicilor pe cazuri reale in clinica si in Centrul de simulare UMF.Prezentari de cazuri din patologia respiratorie:BPOC,Astm bronsic,Tuberculoza,Cancerul bronhopulmonar,Colectii pleurale,ptx,pioptx,Pneumonii si supuratii pleuro-pulmonare,Transplant pulmonar,Tulburari respiratorii in timpul somnului,Insuficienta respiratorie,VNI. CBL Demonstratii practice 3 ore Sala UMF Clinica Pneumologie Cunostinte de baza (tehnice si contextuale) Abilitati de baza (performance base, skills)
8. Sedinta de stagiu nr.8.Prezentarea de cazuri CPAP si Suportul ventilator (VNI non-invaziva, BI PAP) - Indicatii, aparate, masti, legislatie - Efectuare practica, monitorizare - Prezentarea de cazuri cu indicatii de CPAP/VNI – BPOC sever, hipoventilatie/obezitate, etc Oxigenoterapia de scurta durata si de lunga durata la domiciliu-Indicatii, aparate-Monitorizare, legislatie -Prezentare de cazuri ce necesita oxigenoterapie.Prezentari de cazuri din patologia respiratorie:BPOC,Astm bronsic,Tuberculoza,Cancerul bronhopulmonar,Colectii pleurale,ptx,pioptx,Pneumonii si supuratii pleuro-pulmonare,Transplant pulmonar,Tulburari respiratorii in timpul somnului,Insuficienta respiratorie,VNI. CBL Demonstratii practice 3 ore Sala UMF Clinica Pneumologie Cunostinte de baza (tehnice si contextuale) Abilitati de baza (performance base, skills)
9. edinta de stagiu nr.9.Tabagismul cronic.Consilierea pentru abandonarea fumatului. Terapia specifica medicamentoasa antifumat: indicatii, plan de tratament, monitorizare.Prezentari de cazuri din patologia respiratorie:BPOC,Astm bronsic,Tuberculoza,Cancerul bronhopulmonar,Colectii pleurale,ptx,pioptx,Pneumonii si supuratii pleuro-pulmonare,Transplant pulmonar,Tulburari respiratorii in timpul somnului,Insuficienta respiratorie,VNI CBL Demonstratii practice 3 ore Sala UMF Clinica Pneumologie Cunostinte de baza (tehnice si contextuale) Abilitati de baza (performance base, skills)
10. Sedinta de stagiu nr.10.Evaluarea studentilor la sfarsitul stagiului.Feedback-ul din partea studentilor.Prezentarea modului de elaborare a unei lucrari stiintifice. CBL Demonstratii practice 3 ore Sala UMF Clinica Pneumologie Cunostinte de baza (tehnice si contextuale) Abilitati de baza (performance base, skills)
11.
12.
13.
14.
Bibliografie:
.Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi – “Pneumologia, Diagnosticul si tratamentul afectiunilor pleurale », Ed. UniversityPress, UMF tg. Mures 2016, ISBN 978 – 973 – 169 – 459 – 7 ; editura.universitypress@umftgm.ro;
2.Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi - ”Pneumology/Tuberculosis”, Ed. University Press,Târgu-Mureş, 2013,ISBN ISBN – 978 -973 – 169 – 225 -8, cod CNCS 210 editura.universitypress@umftgm.ro;
3.Gabriela Jimborean - „Investigaţii morfologice în pneumologie. Endoscopia bronşică. Toracoscopia. Puncţia şi biopsia pleurală”, Ed. Univ. „Petru Maior”, Tg-Mureş, 2005, ISBN 973 – 7794 – 22 – 2;
4.Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianoşi, Alexandra Comes - „Recuperarea respiratorie şi balneo-fiziokinetoterapia în afecţiunile respiratorii”, Ed. UniversityPress, 2013 ISBN 978 – 973 – 169 – 226 – 5; editura.universitypress@umftgm.ro;
5. Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianoşi, Cornelia Toganel, Alexandra Comes, Oana Arghir – „Pneumologie. Examen clinic şi explorări paraclinice în Pneumologie”, Ed. UniversityPress UMF Tg. Mures, 2008; ISBN 978 – 973 – 169 – 034 – 6;
6.Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianoşi – „Semiologie şi clinică medicală - Tehnica îngrijirii pacienţilor cu boli respiratorii”, UMF Tg-Mureş, 2007
7.Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi – „Pneumologie. Tuberculoza pulmonară şi extrapulmonară”, Editura University Press, Tirgu-Mureş, 2010; ISBN 978 – 973 – 169 – 139 – 8, cod CNCS 210; editura.universitypress@umftgm.ro;
8.Edith Simona Ianosi, Gabriela Jimborean, Alexandra Comes, Dombi Istvan, Delia Georgeta Lupuț - „Pneumology. Textbook of respiratory medicine”, Ed. UniversityPress, 2014; ISBN 978 – 973 – 169 – 139 – 8, cod CNCS 210, editura.universitypress@umftgm.ro

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Tematica cursurilor de Pneumologie si a LP/abilitati este adaptata la problemele comunitatii si la problemele de sanatate prin studiul afectiunilorcelor mai frecvente in randul populatiei (boli respiratorii ce au o morbiditate si o mortalitate importanta)
Tematica in conformitate cu cerintele actuale de invatamant in Comunitatea Europeana
- Boli obstructive cronice ( BPOC ~10% din populatie, astm bronsic~7 -8% din populatie)
- Cancerul bronhopulmonar - locul I din neoplazii la barbat , locul I la mortalitate
- Tuberculoza – cea mai frecventa boala infecto – contagioasa din lume ( Romania pe loc 1 in Comunitatea Europeana)
- Infectii si inflamatii nespecifice bronhopulmonare, supuratii pulmonare
- Patologie pleurala
- Fibrozele pulmonare
- Tabagismul cronic – 27% din toata populatia in Romania
- Apneea in timpul somnului - prezenta la copii si la adulti - peste 10% din populati adulta (80% inca nediagnosticati)
Se doreste insusirea tehnicilor de profilaxie a factorilor de risc si de diagnostic precoce a bolilor pulmonare pentru scaderea morbiditatii, ameliorarea calitatii si diminuarea costurilor pentru sistemul sanitar

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală
10.4 Evaluare pe parcursul semestrului      
La curs 1TBL-Patologia pleurală-10% 1TBL-Fumatul-boală severă de addicție-10% 2TBL: 1.Patologia pleurală 2.Fumatul-boală severă de addicție 20%
În timpul activităţii practice Prezenta obligatorie Invatarea tehnicilor conform cu lista de abilitati (anexata mai jos) test din tematica studiata anterior CBL 10% 15%
10.5 Evaluare finală      
Examen teoretic final Examen teoretic final-MCQ/50 intrebari 50%
Examen practic final Stapanirea tehnicilor de examen clinic si investigatii paraclinice conform listei de abilitati Examen practic final – prezentarea de caz, interpretarea unor investigatii (Rgr, CT, buletine de TFR, bronhoscopie, Astrup, polisomnografie) 20%
10.6 Standard minim de performanță
10.5. Standard minim de performanţă :
• Criteriile minime de validare a evaluărilor din timpul semestrului ( în corelație cu Regulamentul Disciplinei)
- Prezenta obligatorie la evaluari
- Caiet de cazuri clinice conform abilitatilor/tematica cursurilor/tematicaLP completat la zi
- Stapanirea criteriilor ICS « performance base » (skills) “ intellectual skills” ( rezolvarea problemelor, luarea deciziilor pentru diagnostic, tratament si management” si “interpersonal skills » ( relatia doctor – pacient)
- Minim nota 5 la testul de evaluare

• Condițiile minime de admitere la examinarea finală - baremul minim de manevre specifice efectuate, în corelație cu Caietul de abilități
- Lipsa absentelor la lucrari practice
- Caiet de abilitati cu prezentari de cazuri din tematica cursurilor si a LP ( 7 prezentari caz)
- Nota 5 de trecere din testele periodice din timpul semestrului si CBL
Parcurgerea in timpul semestrului a manoperelor din LISTA de Abilitati :
1. ABILITATI CLINICE 7 CBL
- Efectuarea anamnezei la pacientul cu boala respiratorie - 10
- Efectuarea examenul clinic la pacientul cu boala respiratorie - 10
- Solicitarea examinarilor adecvate - 10
- Formularea unui diagnostic prezumtiv si enumerarea si ierarhizarea dignosticelor diferentiale 2.10 – 10
- Enumerarea si sustinerea elemnetlor de diagnostic pozitiv 2.11 - 10
- Plan terapeutic de profilaxie - 10
2. ABILITATI TEHNICE si PARACLINICE
- Spirometrii si 1 test de reversibilitate bronsica (efectuare si interpretare) – 2
- Efectuarea si interpretarea EKG -4.1 – 2
- Observarea si descrierea Testului de efort de 6 minute (+efectuare) 3.24 - 2
- PulsOximetrii (efectuare şi interpretare, recomandare conduita ulterioara)
- Interpretarea rezultatelor scrise ale echilibrului acido – bazic 4.12 – 2
- Interpretarea rezultatelor scrise ale culturii si antibiogramei 4.15 – 5
- Interpretarea rezultatelor scrise ale citologiei 4.17 – 2
- Interpretarea rezultatelor scrise ale imunologiei 4.18 – 2
- Interpretarea rezultatelor scrise ale testelor serologice 4.19 – 2
- Interpretarea rezultatelor scrise ale examenului anatomopatologic – 4.22 - 2
- Interpretarea Radiografii pulmonare simple 4.24 – 7
- Interpretyarea radiografiei cu contrast 4.29 - 2
- Interpretarea rezultatelor scrise ale ecografiei - ECografie toraco – pleurală - 4.31 – observarea tehnicii 5
- Analize a lichidului pleural ( interpretare) - 2
- Fibrobronhoscopia - indicatii, interpretare - practica - Cl. Pneumologie + centrul de simulare UMF) - 2
- Poligrafii in timpul somnului ( indicatii, efectuare, interpretare) – 2
- Interpretarea rezultatelor scrise ale hemoleucogramei 4.3 - 3
- Interpretarea rezultatelor scrise ale dozarii componentelor chimice din sange 4.10 – 5
3. PRESCRIPTII TERAPEUTICE
- Identificarea obiectivelor si prioritatilor terapeutice intr-un context clinic concret 6.1 – 2
- Efectuarea de prescriptii terapeutice corecte si complexe la diverse categorii de pacienti 6.2- 2
- Prescrierea de medicamente care necesita formulare special 6.3- 2
- Alegerea caii de administrare si a formei terapeutice optime intr-un context clinc concret 6.5- 2 ( medicatia inhalatorie, oxigenoterapia in spital si la la domiciliu
-Recunoasterea reactiilor adverse medicamentoase 6.6- 2
PROFILAXIA
- Educarea/consilierea pacientului privind factorii de risc comportamentali si modificarea acestora 7.1- 0
- Acordarea sfatului minimal antifumat 7.2- 2
- Evaluarea statusului ponderal al adultului sic opilului de diferite varste 7.3- 5
- Realizarea unui plan de profilaxie primara, secundara si tertiara intr-o situatie data 7.6- 1
ABILITATI DE COMUNICARE
- Completarea anamnezei si examenului obiectiv in documentele medicale ale pacientului 8.1- 1
- Explicarea procedurilor diagnostic si teraputice si obtinerea consimtamantului informat al pacientului 8.2- 1
- Consemnarea evolutiei pacientului in foaia de observatie 8.3- 3
- Comunicarea cu familia pcientului pentru recomandari si explicatii 8.6- 1
- Redactarea epicrizei 8.8- 1
- Redactarea in scris si comunicarea verbal catre pacient a recomandarilor la externare 8.9- 1
- Redactarea scrisorii medicale 8.10- 1
- Completarea de formulare de spital 8.11- 3
- Prezentarea orala de cazuri 8.13- 1
- Prezentarea de cazuri in scris/poster 8.14-1
Condițiile minime necesare de îndeplinit pentru promovarea evaluării sumative finale
• Promovarea examenului practic
• Minim nota 5 la proba teoretica
- Examen practic - interpretarea 1 buletin de spirometrie, 1 buletin de Astrup, 1 buletin de bronhoscopie, 1 radiografie toracica , 1 CT toracic, 1 demo - administrarea terapiei inhalatorii
Examen teoretic – 50 intrebari cu raspunsuri multiple sau enumerare

Practica de vara va asigura cadrul completarii/aprofundarii abilitatilor
Poligrafie, polisomnografie ( tehnica, interpretare), chestionare de evaluare a tulburarilor in somn, chestionare si a dependentei nicotinice, CT toracic, pletismografie, punctie pleurala, instalarea aparatului de CPAP sau VNI, O2 portabil, administrarea aerosolilor si a mjedicatiei inhalatorie, tehnici de reabilitare respiratorie, consiliere pentru renuntarea la fumat
Abilitati specifice pentru studentii de medicina an V MG PNEUMOLOGIE
A. Efectuarea tehnicilor pentru diagnosticul clinic in bolile respiratorii - anamneza, examen obiectiv general si al aparatului respirator
B. Efectuare/interpretarea unor investigatii paraclinice pentru diagnosticul bolilor respiratorii
1.Probe functionale respiratorii
1.1 Spirometria si testele de reversibilitate bronsica – efectuare si interpretare
1.2. Pletismografie, teste de difuziune prin membrana alveolocapilara – interpretare
1.3 Oximetria – efectuare şi interpretare
1.4. Gazometrie (Astrup) – indicatii, interpretare
2. Radiografia pulmonară, CT toracic, PET – CT - interpretare
3. Ultrasonografie toraco - pleurală– efectuare, evaluarea aspectelor normale si patologice (colectii lichidiene, pneumotorace, tumori parietale) (se va efectua practica in Cl. Pneumologie + centrul de simulare UMF)
4. Toracocenteza - indicatii, tehnica, efectuare, recomandarea investigatiilor din lichidul pleural
5. Fibrobronhoscopia, lavajul bronhoalveolar, EBUS - EndoBronchial UltraSound - indicatii, interpretarea buletinelor (practica - Cl. Pneumologie + centrul de simulare UMF)
6. Teste de evaluare a apneei in timpul somnului
6.1.Poligrafia, chestionare de evaluare a somnolentei diurne excesive (Q Berlin, Epworth) – indicatii, efectuare, interpretare
6.2. Polisomnografia – indicatii, evaluarea evaluarea buletinului de PSG
C. Abilitati de instituire a tratamentului si a masurilor de profilaxie in bolile respiratorii
1. Terapia inhalatorie (bronhodilatatoare, corticoizi inhalatori) – indicatii tehnica de administrare
2. Oxigenoterapia
3. Suportul ventilator (VNI non-invaziva, BI PAP, CPAP, APAP) - indicatii, efectuare
5. Reabilitarea pulmonară – indicatii, tehnici, efectuarea planului de tratament
6. Consilierea pentru abandonarea fumatului. Terapia specifica medicamentoasa antifumat - indicatii, efectuarea planului de tratament, monitorizare
Must seen clinical situations:
1.BPOC
2.Astmul bronșic
3.Cancerul bronhopulmonar
4.Patologia pleurală
5.Sarcoidoza
6.Tuberculoza primară
7.Tuberculoza secundară
8.Apneea în somn
9.Cordul pulmonar cronic
10.Insuficiența respiratorie cronică
11.Sindrom de venă cavă superioară