FIȘA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE 'GEORGE EMIL PALADE' DIN TÎRGU MUREȘ
1.2 Facultatea DE MEDICINĂ
1.3 Departamentul M5
1.4 Domeniul de studii SĂNĂTATE
1.5 Ciclul de studii LICENTĂ
1.6 Programul de studii MEDICINĂ

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE 2
2.2 Titularul activităților de curs Prof. Dr. MĂRGINEAN CLAUDIU
2.3 Titularul activităților de lp Prof. Dr. MĂRGINEAN CLAUDIU, Conf. Dr. RĂDULESCU CARMEN, Șef lucrări dr. GLIGA MARIUS, Șef lucrări dr. GÎRBOVAN OVIDIU, Asist. Univ. Dr. ILYES LEVENTE, Asist. Univ. Dr. GRIF CATERINA, Asist. Univ. Dr. GRAMA OVIDIU
2.4 Anul de studii VI 2.5 Semestrul I,II 2.6 Tipul de evaluare EXAMEN 2.7 Regimul disciplinei OBLIGATORIE

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 3.2 din care curs 4 3.3 laborator (lp) 10 saptamani a cate 15 ore15
3.4 Total ore din planul de învățământ 206 3.5 din care curs 56 3.6 laborator (lp) 150
Distribuția fondului de timp/săpt 4
ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 1
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 1
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutorial
Examinări
Alte activități
3.7 Total ore de studiu individual / săpt 4
3.8 Total ore pe semestru 262
3.9 Număr de credite 10

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1 de desfășurare a cursului
5.2 de desfășurare a laboratorului

6. Competențe specifice acumulate
Competențe profesionale - Efectuarea anamnezei, examenului clinic complet în obstetrică și ginecologie,
- Efectuarea unor manopere diagnostice de baza
- Formularea unui diagnostic pozitiv si diferential în obstetrică și ginecologie
- Realizarea unui plan terapeutic individualizat la paciente
- Prezentarea unui caz clinic de obstetrică și ginecologie
- Solicitarea examinarilor complementare adecvate în patologia obstetricală și ginecologică
Competențe transversale - Dobândirea abilităților de comunicare orală și scrisă atât cu pacientele
- Realizarea unei lucrari/ unui proiect, executând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipa
- Realizarea de proiecte sub coordonare, pentru rezolvarea unor probleme specifice domeniului obstetrică-ginecologie, cu evaluarea corecta a volumului de lucru, resurselor disponibile, timpului necesar de finalizare si a riscurilor, în conditii de aplicare a normelor deontologice si de etica profesionala în domeniu, precum si de securitate si sanatate în munca.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Aprofundarea cunoştinţelor de bază în obstetrică și ginecologie
7.2 Obiectivele specifice Cunoaşterea patologiei specifice obstetricale și ginecologice

8. Conținuturi
Nr. crt. 8.1 Curs Metode de predare Nr. ore Observații Corelare cu ICS
Semestrul I
1. Fiziologia reproducerii. Simptomatologia sarcinii. Eșecul reproductiv de prim trimestru: sarcina ectopică, avortul spontan, mola hidatiformă Prezentare orală + multimedia 2+2 Tulburări de menstruație, tulburări ale menopauzei, ginecomastia, tulburări ale pubertății, hipogonadism, durere abdominală, leucoree, sarcina și nașterea normală. Patologii în sarcină și naștere, pierderea sarcinii, anemie, șoc, patologii cromozomiale.
2. Dispensarizarea antenatală a gravidelor sănătoase. Modificările organismului matern în timpul sarcinii. Diagnosticul antenatal al anomaliilor fetale Prezentare orală + multimedia + TBL 2+2 Prurit, oboseală, leucoree, vărsături, câștig ponderal, pierdere ponderală, sarcina și nașterea normală. Patologii în sarcină și naștere, patologii cromozomiale, malformații ale sistemului cardiovascular, malformații ale buzei/palatului, malformații ale măduvei spinării/SNC.
3. Nașterea eutocică. Travaliul normal. Monitorizarea travaliului. Hemoragiile de trimestru III și de la naștere – placenta previa și DPPNI rezentare orală + multimedia 2+2 Sarcina și nașterea normală, management al durerii, durere abdominală, durere de spate. Patologii în sarcină și naștere, anemie, șoc, transfuzie de derivate de sânge, tulburări de coagulare
4. Hemoragiile din post-partum. Ruptura uterină. Embolia amniotică. Suferința fetală. Retardul de creștere intrauterină Prezentare orala + multimedia 2+2 Patologii în sarcină și naștere, anemie, șoc, transfuzie de derivate de sânge, tulburări de coagulare, durere abdominală. dezvoltarea normală a copilului, pierderea sarcinii.
5. Anomaliile de durată a nașterii: nașterea prematură și sarcina suprapurtată. Ruptura prematură a membranelor amniotice. Travaliul anormal. Prezentare orala + multimedia 2+2 Patologii în sarcină și naștere, dezvoltarea normală a copilului, pierderea sarcinii.
6. Prezentațiile distocice. Patologia maternă asociată sarcinii Prezentare orala + multimedia 2+2 Patologii în sarcină și naștere, dezvoltarea normală a copilului, pierderea sarcinii, vărsături, câștig ponderal, pierdere ponderală, tulburări de coagulare, boala trombembolică, HIV.
7. Hipertensiunea arterială în sarcină. Diabetul gestațional. Izoimunizarea feto-maternă. Sarcina multiplă Prezentare orala + multimedia 2+2 Hipertensiune, Patologii în sarcină și naștere, dezvoltarea normală a copilului, pierderea sarcinii, vărsături, tulburări de coagulare, boala trombembolică. Diabet zaharat, patologii în sarcină și naștere, efecte ale medicamentelor asupra fătului.
8. Operația cezariană. Nașterea vaginală la pacientele cu uter cicatriceal. Lăuzia. Leziunile precanceroase ale colului uterin. Cancerul de col uterin Prezentare orala + multimedia + TBL 2+2 Patologii în sarcină și naștere, îngrijiri preoperatorii, îngrijiri postoperatorii, boală trombembolică, transfuzii de derivate de sânge. Leucoree, carcinom cervical/uterin/ovarian, anemie, tulburări de menstruație, boli cu transmitere sexuală, îngrijiri preoperatorii, îngrijiri postoperatorii, management al durerii.
9. Tumorile anexiale. Cancerul de ovar Prezentare orala + multimedia 2+2 Durere adominală, tulburări de menstruație, boli cu transmitere sexuală, peritonită, îngrijiri preoperatorii, îngrijiri postoperatorii, management al durerii. Carcinom cervical/uterin/ovarian, anemie.
10. Metroragiile disfuncționale. Cancerul de endometru. Leziunile vulvare precanceroase și maligne. Prezentare orala + multimedia 2+2 Carcinom cervical/uterin/ovarian, anemie, tulburări de menstruație, îngrijiri preoperatorii, îngrijiri postoperatorii, management al durerii. Boli cu transmitere sexuală.
11. Tulburările de ciclu menstrual. Tulburări de diferențiere ale organelor sexuale. Malformațiile organelor genitale feminine. Tulburările de statică pelvină. Incontinența urinară la efort Prezentare orala + multimedia 2+2 Tulburări de menstruație, tulburări ale menopauzei, tulburări ale pubertății, patologii cromozomiale, hipogonadism, infertilitate. Incontinență urinară, leucoree, îngrijiri preoperatorii, îngrijiri postoperatorii.
12. Endometrioza. Sterilitatea feminină. Tehnici de reproducere asistată Prezentare orala + multimedia 2+2 Durere abdominală, durere ano-rectală, tulburări de menstruație, infertilitate, management al durerii, boli cu transmitere sexuală, hipogonadism.
13. Durerea cronică pelvină. Boala inflamatorie pelvină. Bolile cu transmitere sexuală. Patologia uterină benignă. Fibromul uterin Prezentare orala + multimedia 2+2 Durere abdominală, durere ano-rectală, tulburări de menstruație, infertilitate, management al durerii, boli cu transmitere sexuală, HIV, îngrijiri preoperatorii, îngrijiri postoperatorii.
14. Patologia asociată menopauzei. Terapia de substituție hormonală. Patologia pubertății. Contracepție și planificare familială. Întreruperea voluntară a sarcinii. Abuzul sexual. Prezentare orala + multimedia 2+2 Tulburări ale menopauzei, tulburări de menstruație, osteoporoza, acnee, dezvoltarea normală a copilului, tulburări ale pubertății, hipogonadism, Contracepție, sarcina și nașterea normală, boli cu transmitere sexuală, abuz al copilului.
Semestrul II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Bibliografie:
1. F. Cunningham , Kenneth Leveno, Steven Bloom Williams Obstetrică – ediția a 24-a – ediția în limba română, București, Editura Hipocrate 2017
2. Hoffman, Schorge, Schaffer Williams Ginecologie – ediția a 2-a – București, Editura Hipocrate 2015
3. Mărginean Claudiu, Pușcașiu Lucian, Puiac Claudiu Principii de terapie intensivă în obstetrică, University Press Târgu-Mureș, 2009

Nr. crt. 8.1 Seminar / Laborator / Lucrări practice / Stagii Metode de predare Nr. ore Observații Corelare cu ICS
Semestrul I
1. Săpt 1. Semne și simptome cardinale în obstetrică și ginecologie. Fiziologia reproducerii. Eșecul reproductiv de prim trimestru: avortul spontan, mola hidatiformă. Sarcina ectopică Demonstrații practice, prezentări de caz 15 Examenul clinic general. Foaia de observație. Examenul obstetrical. Examenul ginecologic. CBL – Hiperemeza gravidică. Simptome, semne, investigații imagistice, plan terapeutic. Avortul medicamentos. Chiuretajul uterin evacuator. CBL – Iminența de avort – Avortul în curs Durere abdominală, leucoree, tulburări de menstruație, tulburări ale menopauzei, ginecomastia, tulburări ale pubertății, hipogonadism, Patologii în sarcină și naștere, pierderea sarcinii, patologii cromozomiale, tulburări de menstruație, anemie, șoc.
2. Săpt 2. Dispensarizarea antenatală a gravidelor sănătoase. Diagnosticul antenatal al anomaliilor fetale Demonstrații practice, prezentări de caz 15 Discutare analize de laborator pe parcursul sarcinii, investigații imagistice pentru diagnosticul prenatal al malformațiilor fetale. CBL – Sarcina extrauterină Prurit, oboseală, leucoree, vărsături, câștig ponderal, pierdere ponderală, sarcina și nașterea normală, patologii în sarcină și naștere, patologii cromozomiale, malformații ale sistemului cardiovascular, malformații ale buzei/palatului, malformații ale măduvei spinării/SNC
3. Săpt 3. Nașterea eutocică. Travaliul. Urmărirea travaliului. Prezentațiile distocice. Hemoragiile de trimestru III și de la naștere – placenta previa și DPPNI. Hemoragiile din post-partum. Ruptura uterină. Embolia amnioticăSăpt 4. Nașterea eutocică. Travaliul. Urmărirea travaliului. Prezentațiile distocice. Hemoragiile de trimestru III și de la naștere – placenta previa și DPPNI. Hemoragiile din post-partum. Ruptura uterină. Embolia amnioticăSăpt 4. Nașterea eutocică. Travaliul. Urmărirea travaliului. Prezentațiile distocice. Hemoragiile de trimestru III și de la naștere – placenta previa și DPPNI. Hemoragiile din post-partum. Ruptura uterină. Embolia amniotică Demonstrații practice, prezentări de caz 15 Monitorizarea gravidei în travaliu, efectuarea manevrelor Leopold, pelvimetrie externă. Prezentații, poziții, varietăți de poziție. CBL – Dezlipirea de placentă normal inserată Sarcina și nașterea normală, patologii în sarcină și naștere, management al durerii, durere abdominală, durere de spate, anemie, șoc, transfuzie de derivate de sânge, tulburări de coagulare.
4. Săpt 4. Suferința fetală. Ruptura prematură a membranelor amniotice. Travaliul distocic. Nașterea prematură Demonstrații practice, prezentări de caz 15 Monitorizarea fetală în travaliu. Discutarea investigațiilor necesare și a terapiei în caz de ruptură prematură a membranelor și naștere prematură. CBL – Iminența de naștere prematură Patologii în sarcină și naștere, dezvoltarea normală a copilului, pierderea sarcinii.
5. Săpt 5. Operația cezariană. Nașterea vaginală la pacientele cu uter cicatriceal. Sarcina multiplă. Retardul de creștere intrauterină Demonstrații practice, prezentări de caz 15 Tehnica operației cezariene. Prezentare video a timpilor operatori. Investigații imagistice în sarcina multiplă și retard de creștere intrauterină. CBL – Placenta praevia Sarcina și nașterea normală, patologii în sarcină și naștere, îngrijiri preoperatorii, îngrijiri postoperatorii, pierderea sarcinii, , boală trombembolică, transfuzii de derivate de sânge.
6. Săpt 6. Diabetul gestational. Patologia maternă asociată sarcinii. Hipertensiunea arterială în sarcină Demonstrații practice, prezentări de caz 15 Discutarea investigațiilor specifice patologiei materne asociate sarcinii. Prezentări de caz. CBL – Preeclampsia - Eclampsia Diabet zaharat, patologii în sarcină și naștere, efecte ale medicamentelor asupra fătului, pierderea sarcinii, dezvoltarea normală a copilului, vărsături, câștig ponderal, pierdere ponderală, tulburări de coagulare, boala trombembolică, HIV, hipertensiune.
7. Săpt 7. Leziunile precanceroase ale colului uterin. Cancerul de col uterin. Leziunile vulvare precanceroase și maligne. Tumorile anexiale. Cancerul de ovar Demonstrații practice, prezentări de caz 15 Testul Babeș Papanicolau. Colposcopia. Biopsia de col uterin. Discutarea opțiunilor terapeutice. CBL – Cancerul de col uterin. Explorări imagistice și de laborator specifice. Discutarea opțiunilor terapeutice. CBL – Cancerul de ovar Leucoree, carcinom cervical/uterin/ovarian, anemie, tulburări de menstruație, boli cu transmitere sexuală, îngrijiri preoperatorii, îngrijiri postoperatorii, management al durerii. Durere adominală, tulburări de menstruație, boli cu transmitere sexuală, peritonită, îngrijiri preoperatorii, îngrijiri postoperatorii, management al durerii, carcinom cervical/uterin/ovarian
8. Săpt 8. Metroragiile disfuncționale. Cancerul de endometru. Tulburările de ciclu menstrual. Amenoreea. Anomalii ale organelor sexuale Demonstrații practice, prezentări de caz 15 Explorări imagistice și de laborator specifice. Chiuretajul uterin biopsic. Discutarea opțiunilor terapeutice. CBL – Cancerul de endometru Carcinom cervical/uterin/ovarian, anemie, tulburări de menstruație, îngrijiri preoperatorii, îngrijiri postoperatorii, management al durerii, tulburări ale menopauzei, tulburări ale pubertății, patologii cromozomiale, hipogonadism, infertilitate..
9. Săpt 9. Tulburările de statică pelvină. Incontinența urinară la efort. Durerea cronică pelvină. Endometrioza. Boala inflamatorie pelvină Demonstrații practice, prezentări de caz 15 Simptome, semne, investigații imagistice și paraclinice, plan terapeutic CBL – Boala inflamatorie pelvină Incontinență urinară, leucoree, îngrijiri preoperatorii, îngrijiri postoperatorii, durere abdominală, durere ano-rectală, tulburări de menstruație, infertilitate, management al durerii,
10. Săpt 10. Patologia uterină benignă.Fibromul uterin. Noțiuni de contracepție și planificare familială. Demonstrații practice, prezentări de caz 15 Simptome, semne, investigații imagistice, plan terapeutic. Discutarea metodelor de contracepție. CBL – Metroragii disfuncționale Tulburări de menstruație, îngrijiri preoperatorii, îngrijiri postoperatorii, durere abdominală, management al durerii, contracepție, sarcina și nașterea normală, boli cu transmitere sexuală.
11.
12.
13.
14.
Semestrul II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Bibliografie:
1. F. Cunningham , Kenneth Leveno, Steven Bloom Williams Obstetrică – ediția a 24-a – ediția în limba română, București, Editura Hipocrate 2017
2. Hoffman, Schorge, Schaffer Williams Ginecologie – ediția a 2-a – București, Editura Hipocrate 2015
3. Mărginean Claudiu, Pușcașiu Lucian, Puiac Claudiu Principii de terapie intensivă în obstetrică, University Press Târgu-Mureș, 2009


9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Absolventul trebuie sa cunoască și să aplice cunoștințele din domeniul obstetricii și ginecologiei deoarece aceasta reprezinta o disciplina de baza care intra in tematica de rezidentiat, este utila medicului de familie (intră în curicula de pregătire) si nu în ultimul rând este necesară propriei familii.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală
10.4 Evaluare pe parcursul semestrului      
La curs In functie de specificul disciplinei Test grilă cu complement simplu si multiplu (10%) Evaluare TBL 1- 5% Evaluare TBL 2-5% 10%
În timpul activităţii practice In functie de specificul disciplinei Prezentare de caz clinic (CBL) 10%
10.5 Evaluare finală      
Examen teoretic finalIn functie de specificul disciplinei Evaluare scrisa/test grilă cu complement simplu si multiplu (gen rezidențiat). 50%
Examen practic final In functie de specificul disciplinei Examen practic (caz clinic) 20%
10.6 Standard minim de performanță
• Nota minimă pentru promovarea examenului este 5 (nota finală fiind formată din evaluările pe parcursul semestrului și a examenului final)
• Pentru a putea susține examenul teoaretic final, studentul are obligația de a se prezenta la verificarea pe parcursul semestrului;
• Examenul practic final este obligatoriu, nota minimă de promovare fiind 5;
• În caz de neprezentare la sesiunile de TBL, se va acorda nota 1; nu există posibilitatea de repetare a acestei evaluări, dar se va permite totuși susținerea examenului final!
• Numărul de absențe acceptat este de 20% (acest lucru însemnând 12 absențe la stagiu și 2 la cursuri).
• Este obligatorie efectuarea a două gărzi pe semestru!

ABILITĂȚI CLINICE Cod Nr.
1 Efectuarea anamnezei pacientului adult 2.1 10
2 Efectuarea examenului obiectiv general al pacientului adult 2.2 10
3 Efectuarea examenului gravidei 2.3 2
4 Efectuarea examenului obiectiv în urgenţă 2.7 1
5 Evaluarea alimentaţiei adultului 2.8 1
6 Enumerarea şi ierarhizarea diagnosticelor diferenţiale 2.10 1
7 Enumerarea şi susţinerea elementelor diagnosticului pozitiv 2.11 1

ABILITĂȚI TEHNICE Cod Nr.
1 Efectuarea puncţiei venoase 3.1 1
2 Efectuarea perfuziei i.v. 3.2 1
3 Efectuarea injecţiei subcutanate, intradermice, i.m. şi i.v. 3.3 1
4 Montarea sondei urinare la femeie 3.7 1
5 Efectuarea pansamentului simplu 3.11 2
6 Efectuarea clismei evacuatorii 3.12 1
7 Efectuarea tuşeului rectal şi vaginal 3.13 2
8 Monitorizarea temperaturii, TA, ECG, AV, Sa02 3.16 2
9 Recoltarea de celule cervicale pentru testul Papanicolau 3.17 2
10 Observarea şi descrierea naşterii pe cale vaginală 3.41 2
11 Observarea şi descrierea operaţiei cezariene 3.42 1
12 Observarea şi descrierea monitorizării fătului 3.43 2
13 Observarea şi descrierea amniocentezei 3.44 1
14 Observarea şi descrierea biopsiei de endometru 3.45 1
15 Observarea şi descrierea colposcopiei 3.46 1

ABILITĂȚI PARACLINICE Cod Nr.
1 Efectuarea şi interpretarea testului de sarcină cu urină 4.9 1
2 Interpretarea rezultatelor scrise ale culturii şi antibiogramei 4.15 2
3 Interpretarea rezultatelor scrise ale markerilor tumorali 4.16 2
4 Interpretarea rezultatelor scrise ale citologiei 4.17 2
5 Interpretarea rezultatelor scrise ale examenului anatomopatologic 4.22 2
6 Interpretarea CT 4.25 1
7 Interpretarea RMN 4.26 1
8 Interpretarea ecografiei 4.30 1
9 Interpretarea rezultatelor scrise ale ecografiei 4.31 1

ABILITĂȚI PRIVIND DECIZIILE ȘI PRESCRIPȚIILE TERAPEUTICE Cod Nr.
1 Identificarea obiectivelor şi priorităţilor terapeutice într-un context clinic concret 6.1 1
2 Efectuarea de prescripţii terapeutice corecte şi complete la diverse categorii de pacienţi 6.2 1
3 Prescrierea de medicamente care necesită formulare speciale 6.3 1
4 Evaluarea raportului risc / beneficiu al medicamentelor într-un context clinic concret 6.4 1
5 Alegerea căii de administrare şi a formei farmaceutice optime într-un context clinic concret 6.5 1
6 Recunoaşterea reacţiilor adverse medicamentoase 6.6 1

ABILITĂŢI PRIVIND PROFILAXIA BOLILOR ŞI PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII Cod Nr.
1 Educarea /consilierea pacientului privind factorii de risc comportamentali şi modificarea acestora 7.1 1
2 Acordarea sfatului minimal antifumat 7.2 1
3 Evaluarea statusului ponderal al adultului 7.3 1
4 Îndrumarea pacientului privind participarea acestuia la programele de prevenire şi depistare precoce a îmbolnăvirilor 7.4 1
5 Elaborarea şi realizarea unui program de educaţie pentru sănătate/promovare a sănătăţii destinat unui grup populaţional 7.5 1
6 Realizarea unui plan de profilaxie primară, secundară şi terţiară într-o situaţie dată 7.6 1

ABILITĂŢI DE COMUNICARE Cod Nr.
1 Completarea anamnezei şi examenului obiectiv în documentele medicale ale pacientului 8.1 2
2 Explicarea procedurilor diagnostice şi terapeutice şi obţinerea consimţământul informat al pacientului 8.2 2
3 Consemnarea evoluţiei pacientului în foaia de observaţie 8.3 2
4 Comunicarea veştilor proaste către pacient / aparţinători 8.4 1
5 Comunicarea cu pacientul prin intermediul unui translator 8.5 1
6 Comunicarea cu familia pacientului pentru recomandări şi explicaţii 8.6 1
7 Comunicarea cu pacientul în faza terminală a bolii şi cu familiaacestuia 8.7 1
8 Redactarea epicrizei 8.8 2
9 Redactarea în scris şi comunicarea verbală către pacient a recomandărilor la externare 8.9 2
10 Redactarea scrisorii medicale 8.10 2
11 Completarea de formulare de spital 8.11 2
12 Prezentarea orală de cazuri 8.13 1
13 Prezentarea de cazuri în scris/poster 8.14 1


Cazurile clinice obligatorii prezentate studenților - must seen clinical situations

1. Hiperemeza gravidică
2. Preeclampsia – Eclampsia
3. Placenta Praevia
4. Dezlipirea de placentă normal inserată
5. Iminența de avort – Avortul în curs
6. Iminența de naștere prematură
7. Sarcina extrauterină
8. Boala inflamatorie pelvină
9. Metroragiile disfuncționale
10. Cancerul de col uterin
11. Cancerul de de ovar
12. Cancerul de endometru